نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال‌های درونی سازی کودکان

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

مقدمه: نظم جویی هیجان مؤلفه‌ی مرکزی در سازماندهی رفتار سازگارانه و جلوگیری از بروز هیجان‌های منفی و رفتارهای ناسازگارانه می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال‌های درونی سازی کودکان (افسردگی و اضطراب) صورت گرفت.
روش: در قالب یک طرح همبستگی، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از میان دانش آموزان پایه سوم، چهارم و پنجم ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89، تعداد 531 دانش آموز شامل 254 نفر پسر و 261 نفر دختر انتخاب شدند و پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان فرم کودکان، مقیاس اضطراب چند بعدی کودکان و مقیاس افسردگی کودکان را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه‌ی گام به گام انجام شد.
یافته‌ها: ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران رابطه‌ی مثبت با اضطراب و افسردگی دارند. در حالیکه رابطه راهبردهای پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ ریزی و ارزیابی مجدد مثبت با هر دو مؤلفه‌ی اضطراب و افسردگی منفی بود. همچنین راهبرد دیدگاه گیری فقط با اضطراب به صورت منفی همبسته بود. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه‌ی گام به گام نشان داد که راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نشخوارگری، فاجعه سازی، ملامت خویش و تمرکز مجدد بر برنامه‌ ریزی مؤلفه‌ی اضطراب را پیش بینی می‌نمایند. علاوه بر این، راهبردهای فاجعه سازی، ملامت دیگران، تمرکز مجدد مثبت، پذیرش، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و نشخوارگری مؤلفه‌ی افسردگی را مورد پیش بینی قرار دادند.
نتیجه‌گیری: از یافته‌های این پژوهش استنباط می‌شود که یکی از عوامل مهم در بروز اختلال‌های روان‌شناختی کودکان راهبردهای شناختی است که آنها برای نظم دهی هیجان‌های خود بعد از تجربه رویداد تهدید آمیز به کار می‌گیرند. بنابراین در برنامه‌های درمانی باید توجه خاصی به راهبردهای شناختی به ویژه راهبردهای ناسازگارانه از قبیل ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش و فاجعه سازی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Cognitive Emotion Regulation Strategies in Internalizing Disorders of Children

نویسندگان [English]

  • Ali Mashhadi 1
  • Fatemeh Mir_Doroghi 1
  • Jafar Hasani 2
چکیده [English]

Introduction: Emotion regulation is the central component of organization of adaptive behavior and avoid of negative emotions and maladaptive behaviors. This study investigated the role of cognitive emotion regulation strategies in internalizing disorders (Depression, Anxiety) of children.
Method: This study was a descriptive correlation study. 531 students including 254 boys and 261 girls were selected with using multistage cluster sampling from all students in third grade, fourth and fifth years of elementary public school in Mashhad, 89-90. The research tools included demographic information questionnaire, a Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-kids form, Multidimensional Anxiety Scale for Children and Children's Depression Scale were completed.
Results: The results of the Pearson correlation coefficient showed that self blame, rumination, Catastrophizing and other blame strategies have a significant positive relationship with depression and Anxiety. Since acceptance, Positive reappraisal, Refocus on planning and Positive Refocusing have significant negative relationship with depression and Anxiety. These results also indicated that Putting into perspective only have a significant negative relationship with anxiety. The results of multiple regression analysis (stepwise) showed that rumination, Catastrophizing, Refocus on planning, and self blame strategies had significant predictive power for Anxiety. Also, Catastrophizing, rumination, Positive Refocusing, acceptance, Refocus on planning and other blame had significant predictive power for depression.
Conclusion: The findings of this study can be inferred that One of the important factors in the incidence of psychological disorders in children is Cognitive strategies that use for regulate of their emotions experienced after the threatening event. Therefore, treatment programs should pay special attention to the cognitive strategies, especially non-adaptive strategies such as self-blame, rumination, acceptance Catastrophizing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive emotion regulation
  • Internalizing Disorders
  • depression
  • Anxiety