اثربخشی روش‌های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم روان‌شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم روان‌شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب انجام گرفت.
روش: طرح این مطالعه شبه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان‌های شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-89 تشکیل دادند (10286=N). بعد از اجرای پرسشنامه سرند کردن حوادث آسیب‌زا و آزمون فهرست علائم 90 سؤالی روی 1000 نفر، تعداد 129 نفر دارای تجربه آسیب و نمره بالای 90 در آزمون فهرست علائم 90 سؤالی شناسایی شدند از بین آنها تعداد 60 نفر به تصادف انتخاب و بعد از انجام مصاحبه بالینی در سه گروه درمان پردازش شناختی (20=n)، درمان پردازش مجدد هولوگرافیک (20=n) و گروه پلاسیبو (20=n) به تصادف جایگزین شدند. هر سه گروه در مراحل پیش و پس آزمون به آزمون فهرست علائم 90 سؤالی پاسخ داده و داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در خرده مقیاس‌های وسواس- اجبار، افسردگی، اضطراب، ترس مرضی، افکار پارانوئید و روان‌پریشی بین سه گروه تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت. در نمره کلی آزمون فهرست علائم 90 سؤالی نیز هر دو گروه درمان، تفاوت معنی‌داری با گروه پلاسیبو داشتند ولی در این متغیر تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه درمانی یافت نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش آشکار کرد که روش‌های درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم آسیب شناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب به یک اندازه اثربخش هستند. ولی درمان پردازش شناختی بر افسردگی مرتبط با آسیب ولی پردازش مجدد هولوگرافیک بر ترس مرضی، وسواس- اجبار و روان‌پریشی مرتبط با آسیب اثربخش‌تری بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Processing Therapy and Holographic Reprocessing on the Reduction of Psychological Symptoms in Students Exposed to Trauma

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani
  • Sajjad Bashar-Pour
  • Hossein Ghamari_Givi
  • Abbas Aboul-Ghasemi
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted in order to examine effectiveness of cognitive processing and holographic reprocessing on the reduction of psychological symptoms in students exposed to trauma.
Method: The design of this study was Quasi-Experimental. Statistical society of this research was comprised of boy students that study in Uremia high schools at first, second and third grades at 89-90 educational year (N=10286). Having utilized traumatic events screening inventory and SCL-90 R on 1000 people, 129 people were recognized as persons with trauma experience and score higher than 90 at SCL-90 R. Sixty people of them were selected randomly. Having conducting clinical interview, they were assigned randomly to three groups of cognitive processing holographic reprocessing and placebo. These groups were responded to SCL-90 R at pretest and posttest. Collected data were analyzed by ANCOVA test.
Results: The results showed that there were significant difference between three groups in the subscales of obsession-compulsive, depression, anxiety, phobia, paranoid's thoughts and psychos. Both two therapeutic groups were different from placebo group in total score of SCL-90 R, but significant difference was not founded between two therapeutic groups in this variable.
Conclusion: The results of this research demonstrated that cognitive processing and holographic reprocessing were equally effective on the reduction of psychological symptoms. But cognitive processing was more effective on depression related to trauma, and holographic reprocessing therapy was more effective on phobia, obsession-compulsion and psychos related to trauma

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Processing
  • Holographic Reprocessing
  • Trauma
  • students