مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده ‏درمانی مبتنی بر طرحواره‏ درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه شهر سقز صورت گرفت.
روش: طرح از نوع آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه تحقیق مراجعان متقاضی طلاق اعم از خود ارجاعی و یا ارجاع داده شده از طرف دادگاه به مراکز مشاوره‌ای شهرستان سقز واقع در استان کردستان بوده است. از این جامعه 66 مراجع به شیوه تصادفی ساده طی چند مرحله انتخاب شدند و در سه گروه 22 نفری گماشته شدند. با ابزار میل به طلاق میزان متغیر وابسته میل به طلاق در مراجعان متقاضی طلاق اندازه‎گیری شد (پیش آزمون) و سپس دو رویکرد طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر دو گروه آزمایشی به میزان 8 جلسه 1 ساعتی با هفته‌ای دوبار اجراء شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که بین مراجعان متقاضی طلاق گروه‌های آزمایش و کنترل در متغیر وابسته میل به طلاق تفاوت معناداری وجود دارد. بدین ترتیب فرضیه ها مبنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق مؤثر هستند، تأیید شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از بین دو رویکرد طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون، در اثربخشی بر میل به طلاق، نظام عاطفی بوون مؤثرتر از طرحواره درمانی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Family Therapy Based on Schema Therapy and Bowen’s Emotional System Therapy on Divorce Tendency Among Divorce Applicant Clients

نویسنده [English]

  • Naser Yousefi
چکیده [English]

Introduction: This study set out to examine a comparison of the effectiveness of family therapy, based on Schema therapy and Bowen’s Emotion System therapy on divorce tendency among divorce applicant clients of Saghez city.
Method: The design of the study is as experimental and pre test and post test conducted on the control group. The data population included all of divorced applicant clients either self-referent or referred on behalf of courts to well-being and counseling agencies of Saghez city, one of the provinces of Kurdistan. 66 clients were selected at random from among the data population. Using the tools of Divorce tendency Inventory, the independent variables of divorce tendency was measured within divorce applicant clients (pre test) and in the end, based on random situation sampling, subjects were arranged in three 22-groups, then examine a comparison of the effectiveness of schema therapy and Bowen’s emotional system therapy on divorce tendency for 8 session-one hour.
Results: The results of Multi Analysis of covariance (MANCOVA) showed that the existence of a significant difference, between divorce applicant clients of experimental and evidence groups (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Bowen Emotion System Therapy
  • Divorce Tendency
  • Divorce Applicant Clients