نقش سبک‌های دلبستگی، پیوند والدینی و خود پنداره در اعتیاد جنسی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

2 دانشگاه علوم وتحقیقات فارس

3 دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

مقدمه: اعتیاد جنسی یک نگرانی رو به رشد است که هم اکنون به عنوان یک بیماری جدی شناخته می‌شود. این بیماری یک اختلال در صمیمیت است که در سبک دلبستگی و تجارب پیوند والدینی نامطلوب اولیه ریشه دارد، دو عامل مهم که خود پنداره افراد را شکل می‌دهند. هدف از این مطالعه بررسی نقش سبک دلبستگی، پیوند والدینی و خود پنداره در اعتیاد جنسی برای دستیابی به بهترین عامل‌های پیش بین، جهت افتراق معتادان جنسی از افراد سالم می‌باشد.
روش: شرکت کنندگان شامل 70 نفر (35 معتاد جنسی، 35 فرد سالم)، بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر سن، جنسیت و میزان تحصیلات همتا سازی شدند و آزمون‌های اعتیاد جنسی، سبک‌های دلبستگی هاوزن- شیور، پیوند والدینی و زمینه‌یابی خودادراکی پیریت و منداگلیو در مورد آنها اجرا شد. داده‌ها با روش تجزیه و تحلیل واریانس و تحلیل افتراق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که معتادان جنسی و افراد سالم از نظر سبک دلبستگی دوسوگرا، محافظت بیش از حد پدر و مادر و خود پنداره تفاوت معناداری داشتند. تحلیل افتراقی نشان داد که محافظت بیش از حد مادر و پدر و سبک دلبستگی دوسوگرا بهترین افتراق دهنده‌ها و پیش بین‌های اعتیاد جنسی می‌باشند و در 90/72 درصد موارد معتادان جنسی را از افراد عادی افتراق می‌دهند.
نتیجه‌گیری: در درمان اعتیاد جنسی می‌بایست اختلالات دلبستگی را در مداخلات مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Attachment Styles, Parental Bonding and Self Concept in Sexual Addiction

نویسندگان [English]

  • Seyyed Fattollah Zahedian 1
  • Masoud Mohammadi 2
  • Siyamak Samani 3
چکیده [English]

Introduction: Sexual addiction is a growing concern nowadays known as a serious disorder. In fact it is an intimacy disorder that is due to impaired early attachment and parental bonding experiences which are the two important factors that form people’s self concept. The present study aimed to investigate the role of attachment styles, parental bonding and self concept in sexual addiction and to access best predictor factors for discriminating sexual addicts from normal ones.
Method: The participants included 70 people (35 sexual addicts, 35 healthy persons), selected through convenient sampling method and matched according to sex, age and education. All participants completed the Sexual Addiction Scale, Hazan and Shaver Attachment Scale, Parental Bonding Scale and Pyryt and Mendaglio Self-Perception Survey. The obtained data was analyzed using ANOVA and Discriminant Analyze.
Results: Results of ANOVA revealed that sexual addicts and control group were significantly different in ambivalence attachment style, mother and father overprotection, and self concept. Also, Discriminant Analyze showed that mother and father overprotection and avoidance style are the best discriminators and predictors of sexual addiction. These predictors discriminated sexual addicts from control group in 72/90% of times.
Conclusion: Attachments disorders should be addressed in sexual addiction treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Addiction
  • Attachment Style
  • Parental Bonding
  • Self Concept