نقش تشخیصی کیفیت زندگی و امیدواری در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم تهران

2 دانشگاه تربیت معلم

3 دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: انجمن معتادان گمنام برنامه‌ای برای بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر می‌باشد که هدف بهبودی خود را بر سلامت فیزیکی، فیزیولوژیکی، روانی و عملکرد معنوی متمرکز کرده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تفکیک اعضای انجمن معتادان گمنام و معتادان تحت درمان نگهدارنده متادون در متغیرهای کیفیت زندگی و امیدواری انجام گرفت.
روش: در این مطالعه علّی مقایسه‌ای، تعداد 100 نفر مرد داوطلب (50 نفر اعضای انجمن معتادان گمنام،50 نفر گروه درمان نگهدارنده متادون)، در دامنه سنی 20-40 و با حداقل 6 ماه دوره پرهیز از مواد، از شهرستان شاهرود، مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و مقیاس امیدواری اسنایدر و همکاران را تکمیل کردند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات اعضای انجمن معتادان گمنام در مؤلفه تفکر عاملی، ریز مؤلفه امیدواری، روابط بین فردی و سلامت فیزیکی به طور معناداری بالاتر از میانگین افراد تحت درمان متادون است. همچنین، نتایج تحلیل تشخیص نشان داد که این تفاوت، در ترکیبی از متغیرهای پژوهش (بر حسب اهمیت‌شان به ترتیب: روابط بین فردی، تفکر عاملی و سلامت فیزیکی) دو گروه را به نحو برجسته‌ای از یکدیگر متمایز می‌کند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که شرکت فعال معتادان در انجمن معتادان گمنام باعث کیفیت زندگی بهتر و تقویت اراده افراد برای رسیدن به اهداف در مقایسه با درمان نگهدارنده متادون می‌شود. به ویژه روابط بین فردی این افراد تقویت شده، به زندگی جسمانی و روانی خود اهمیت داده و همچنین تحت تأثیر شرکت در انجمن مسیر زندگی خود را هدفمند دنبال می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discriminative Role of Quality of Life and Hope in Narcotic Anonymous and Methadone Maintenance Groups

نویسندگان [English]

  • Ali Beigi 1
  • Mohammad Taghi Farahani 1
  • Shahram Mohammad-Khani 2
  • Mohammad Ali Mohammadi-Far 3
چکیده [English]

Introduction: Narcotic anonymous association is a program of recovery of drug-abuse which focused on healthy of physical, physiological, mental and spiritual function. The current study aimed to compare the quality of life and hope levels among narcotic anonymous (NA), and Methadone maintenance treatment (MMT), members.
Method: In this causal-comparative study, 100 male (50: NA, 50: MMT. Age: 20-40, minimal clean period: 6 mounths), from Shahrood city completed World Health Organization Quality of Life Scale (QoLWHO), and Snyder Hope scale.
Results: The results showed that mean scores of agency thinkig, hope, interpersonal relationships, and physical health, in NA members was significantly higher than their MMT counterparts. Also, the results of discriminant analisis showed that comparative differences between these samples were highlited in compound of variables (in order to significance: interpersonal relationships, agency thinking, physical health).
Conclusion: It seems that actively attendance in NA association in comparison of MMT coused better quality of life and promotion of persons’ voluntariness to pursuing of aims. Specially, their interpersonal relationships enhanced, their phhysical and mental life are important for them, also as a result of attendance of NA association they pursuing their living path hopefuly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcotic Anonymous
  • Methadone Maintenance Treatment
  • Quality of life
  • Hope