تأثیر روان درمانگری پویشی کوتاه مدت مبتنی بر هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی در بهبود نشانه‌های گوارشی و شیوه‌های مقابله با تعارض بیماران سوء هاضمه کنشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تورتنو کانادا

چکیده

مقدمه: سوء هاضمه کنشی از اختلالات گوارشی شایع، ناتوان کننده و پرهزینه است. اطلاعات اندکی در خصوص نقش روان درمانگری بر درمان نشانه‌های سوء هاضمه در دسترس است. هدف از بررسی این مطالعه بررسی تأثیر روان درمانگری کوتاه مدت پویشی هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی بر بهبودی نشانه‌های گوارشی و شیوه‌های مقابله با تعارض بیماران سوء هاضمه گوارشی بود.
روش: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در دو بیمارستان آموزشی درمانی شهرستان بابل طراحی شد. 30 بیمار مبتلا به سوء هاضمه کنشی با روش نمونه گیری در دسترس به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی درمان طبی استاندارد به همراه روان درمانگری هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی (15 آزمودنی) یا درمان طبی استاندارد به تنهایی (15 آزمودنی) قرار گرفتند. نشانه‌های گوارشی و شیوه‌های مقابله با تعارض قبل از کارآزمایی، پس از آن و سه ماه پیگیری با پرسشنامه‌های ارزیابی بیمار از اختلال گوارشی فوقانی- شاخص شدت نشانه و مقیاس نسخه دوم شیوه مقابله با تعارض رحیم ارزیابی شدند. از آزمون T مستقل و تحلیل کواریانس برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: مقایسه میانگین تغییر نمرات گوارشی در دو گروه در پایان درمان و سه ماه پیگیری نشان داد که روان درمانگری هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی کلیه نشانه‌های سوء هاضمه کنشی شامل، سوزش سردل، تهوع/ استفراغ، پری معده بعد از غذا، نفخ معده، درد فوقانی شکم، درد تحتانی شکم و نمرات کل را بهبود داد. همچنین، روان درمانگری هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی شیوه‌های مقابله با تعارضات سازندﮤ همراهانه، مهربانانه و مصالحه گرانه را ارتقاء و شیوه‌های مقابله با تعارضات غیر سازنده سلطه گرانه و اجتنابی را کاهش داد.
نتیجه‌گیری: روان درمانگری پویشی کوتاه مدت هستۀ تعارضی موضوع ارتباطی یک مدل درمانی قابل اعتمادی برای بهبودی نشانه‌های گوارشی و شیوه‌های مقابله با تعارض در بیماران سوء هاضمه کنشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Faramarzi 1
  • Parviz Azad-Fallah 2
  • Havard A. Bouk 3
  • Kazem Rasoul zadeh Tabatabie 2
  • Javad Shakri-Shirvani 2
چکیده [English]

Introduction: Functional dyspepsia (FD) is one of the gastrointestinal diseases that are common, disabling, and costly. Few data are available on the role of psychotherapy in the treatment of dyspeptic syndromes. The purpose of this study was to assess whether brief core conflictual relationship theme (CCRT) psychoanalytic psychotherapy improves gastrointestinal and conflict management strategies in patients with dyspepsia.
Method: A clinical randomized, controlled trial was planned in two therapeutic educational hospitals in Babol city. Thirty female patients with available sampling with FD randomly assigned to standard medical treatment with CCRT psychotherapy (15 subjects) or standard medical treatment alone (15 subjects). Gastrointestinal and conflict management strategies were assessed with Patient Assessment of Upper Gastrointestinal Disorder-Symptom Severity Index and Rahim Organization Conflict Inventory, before the trial, after treatment, and at 3-month follow-up. Independent T test and ANCOVA were used to analysis of the data.
Results: The comparisons of the mean changes in the scores between the two groups showed that CCRT psychotherapy improved all of the FD symptoms, including heartburn, nausea, fullness, bloating, upper abdominal pain, and lower abdominal pain, after treatment and at follow-up. Also, the CCRT treatment significantly improved conflict constructive management strategies of integrating, obligating, and accommodating, and decreased conflict destructive management strategies of dominating and avoiding, after treatment and at follow-up.
Conclusion: Brief CCRT psychoanalytic psychotherapy is a reliable method for improving gastrointestinal symptoms and conflict management strategies in patients with functional dyspepsia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional dyspepsia
  • Brief psychoanalytic psychotherapy
  • Core conflictual relationship theme
  • Conflict management strategies