تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد ملایر

2 دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

3 دانشگاه الزهرا تهران

4 دانشگاه آزاد کرج

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با مشکلات زیادی همراه بوده و روش‌های درمانی متعددی برای درمان کودکان مبتلا به این اختلال ارائه شده است. پژوهش حاضر تأثیر بازی درمانگری کودک محور بر کاهش نشانه‌های رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی را مورد بررسی قرار داده است.
روش: 25 کودک با اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در دامنه سنی 7 تا 12 ساله با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با روش پژوهشی شبه آزمایشی از نوع سری‌های زمانی یک گروهی بدون گروه کنترل مورد آزمایش قرار گرفتند. بعد از انجام دو نوبت پیش آزمون، برنامه بازی درمانگری کودک محور به مدت 24 جلسه (هر جلسه به مدت 40 دقیقه- دوبار در هفته) اجرا شد. سپس در چهار نوبت نسبت به اجرای پس آزمون اقدام شد. برای انجام پیش و پس آزمون‌ها از فرم والد پرسشنامه علائم مرضی کودکان و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نمره‌های تمامی چهار نوبت پس آزمون از نمره‌های پیش آزمون‌ها به طور معناداری کمتر بودند. بالاترین میزان کاهش مربوط به نمره‌های پس آزمون اول بود که بعد از گذشت 4 هفته (8 جلسه) بازی درمانی به دست آمد. در کل نتایج حاکی از آن بود که نشانه‌های رفتاری اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در فاصله جلسه‌های سوم تا بیست و چهارم با شیبی ملایم و به طور معنادار کاهش یافته است.
نتیجه‌گیری: بازی درمانگری کودک محور را می‌توان در کنار سایر روش‌های درمانی به عنوان روشی اثربخش برای کاهش نشانه‌های رفتاری اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در کودکان به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Child-Centered Play Therapy on Reduction of Behavioral Symptoms of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

نویسندگان [English]

  • Kamran Ganji 1
  • Rozita Zabihi 2
  • Roshanak Khoda-Bakhsh 3
  • Adis Kraskian 4
چکیده [English]

Introduction: Attention deficit/hyperactivity disorder has been accompanied with so many problems and numerous therapy methods have been introduced to cure children with this disorder. The present study investigate the impact of child-centered play therapy on reduction of behavioral symptoms of children with ADHD.
Method: 25 children with ADHD aged 7-12 years were selected through access sampling method and examined through semi-experimental time-series design with no control group. After administering two pre-test, the program of child-centered play therapy was conducted in 24 sessions (twice a week-each session 40 minute). Afterwards the post-test were administered in 4 turns. For pre and post-tests, the CSI-4 (parent form) and for data analysis, the repeated measure ANOVA method were used.
Results: The findings suggested that the grades of all four post-tests were significantly less than those of the pre-tests. The highest reduction rate was observed in the first post-test after 4 weeks (8 sessions) play therapy. In general, the results revealed that behavioral symptoms of ADHD reduced significantly with soft slope between session three and session twenty four.
Conclusion: The child-centered play therapy could be applied alongside other therapy methods as an effective method for the reduction of behavioral symptoms of ADHD in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Play therapy
  • Child-centered Play Therapy
  • Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)