اثر افشای نوشتاری بر شدت علائم وسواسی و افسردگی مبتلایان به اختلال وسواس- اجبار

نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر افشای نوشتاری بر شدت علائم وسواسی و افسردگی مبتلایان به اختلال وسواس- اجبار بود.
روش: بدین منظور نمونه‌ای 30 نفری از مراجعین وسواسی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه 15 نفری آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. تمامی شرکت کنندگان در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، فرم کوتاه پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا را تکمیل نمودند. روش افشای نوشتاری از نوع نوشتن باز به اعضای گروه آزمایشی آموزش داده شد اما گروه گواه تحت چنین آموزشی قرار نگرفت.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کواریانس نشان داد که افشای نوشتاری در کاهش شدت علائم وسواسی و افسردگی مبتلایان به اختلال وسواس- اجبار تأثیر مثبت دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان روش افشای نوشتاری را به عنوان شیوه‌ای کم هزینه، کارآمد، مؤثر و با قابلیت کاربرد وسیع و آسان در بهبود اختلال وسواس و افسردگی همزمان دانست و بکارگیری آن را در مورد افراد وسواسی به روان درمانگران توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Writing Disclosure on Severity of Symptoms of OCD and Depression of Individuals with Obsessive-Compulsive Disorder

نویسندگان [English]

  • Hossein Zareh
  • Farhad Shaghaghi
  • Mojtaba Dalir
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present research was to study the effect of writing disclosure on severity of symptoms of OCD and depression of obsessive-compulsive disorder of individuals suffering from.
Method: On this way, 30 subjects with OCD by means of simple random sampling method, were selected and placed in two experimental and control group of fifteen (15) people. All the subjects filled up the short form of MMPI questionnaire in two stages, pre-test and post-test. The open-ended writing of the writing disclosure method, were instructed to the experimental group members, but the control group did not receive such this training.
Results: Data analysis with ANCOVA method, in significant rate of P>0/001 has shown that the writing disclosure has positive effect in reducing the severity of symptoms of OCD and depression of individual with obsessive-compulsive disorder.
Conclusion: By paying attention to the results of the present research, the writing disclosure method can be known as a low-cost, efficient, and effective method with extensive and easy usage, in improving both OCD and depression and would be suggested to psychotherapists to use this method for people with obsessive-compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Writing Disclosure
  • Obsessive-Compulsive disorder
  • depression