مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد، سیگاری و عادی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد همدان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای فراشناختی و تحمل ابهام در افراد معتاد، سیگاری و عادی انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر پس رویدادی بود. نمونه‌ی پژوهش شامل 120 آزمودنی (40 نفر معتاد،40 نفر سیگاری و 40 نفر عادی) بود که گروه معتاد آن افرادی بودند که طی بهار 1388 به مرکز معتادین خود معرف همدان مراجعه کردند و دو گروه افراد عادی و سیگاری نیز به صورت نمونه گیری در دسترس در سطح شهر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارت بود از پرسشنامه‌ی فراشناخت کارت رایت- هاتن و ولز و مقیاس تحمل ابهام ریدل- روزن. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک‌راهه تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین نمره کلی باورهای فراشناختی افراد معتاد با دو گروه دیگر تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین میزان تحمل ابهام افراد معتاد نسبت به دو گروه دیگر پایین‌تر بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که باورهای فراشناختی مختل‌تر و تحمل ابهام پایین به عنوان دو عامل روان‌شناختی مهم در پیش بینی گرایش افراد به مصرف مواد عمل می‌کنند و توجه به آنها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از سوء مصرف مواد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Metacognitive Beliefs and Ambiguity Tolerance among Addicted, Smokers and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ahmadi Tahour Soultani 1
  • Mahmoud Najafi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to comparing the metacognitive beliefs and ambiguity tolerance among the addicted, smokers and normal individuals.
Method: The method of this study was ex-post facto. Subjects of the research included 120 (40 addicted, 40 smokers and 40 normal). The addicted group consists of those that had consulted whit Hamadan's addicted self-representing center during spring 2009. The other two groups (smoking and normal) were selected from among the people in the city based on accessible sampling method. The instruments were Wells and Cartwright-Hatton metacognition scale and Ridell and Rosen revised scale for ambiguity tolerance. Data was analyzed using the ANOVA method.
Results: The results of the study showed that there was a significant difference between addicted group and two other groups in metacognitive beliefs total score. Also the tolerance of ambiguity in addicted group is lower than two other groups.
Conclusion: Based on the result of this study and those of other studies we could claim that more impaired metacognitive beliefs and low ambiguity tolerance as 2 important psychological factors function in predicting people's inclinations toward drugs abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognition
  • Metacognitive Beliefs
  • Ambiguity Tolerance
  • Addict
  • smoker