اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن‌آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن‌آگاهی در پیشگیری از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد افیونی انجام شده است.
روش: در یک طرح نیمه آزمایشی 24 نفر مراجع با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد افیونی که دوره سم‌زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در دو گروه آزمایشی و گواه (هر گروه 12 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت هشت هفته و هر هفته یک جلسه گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. آزمودنیهای پژوهش توسط مقیاس مراحل تغییر و نیز آزمایش مورفین پیش از شروع درمان، تصادفی در طی درمان، پس از درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری سه ماهه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیری، تجزیه و تحلیل کواریانس تک متغیری و خی‌دو استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون‌های تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیری و تجزیه و تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در انگیزش در مرحله پس آزمون و پیگیری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون خی‌دو نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین فراوانی بازگشت در دو گروه وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که آموزش مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن‌آگاهی در پیشگیری از بازگشت به اعتیاد و انگیزش مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of

نویسندگان [English]

  • Ali Kaldavi 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Mohmmad Reza Falsafi Negad 2
  • Faramarz Sohrabi 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness of "Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP)" Model in relapse prevention and motivation in subjects with opiate substance dependency.
Method: In a semi-experimental study, 24 subjects with diagnosis of opiate dependency who successfully detoxified were divided into two experimental group (12 subjects) and control group (12 subjects) selected by cluster random sampling method. The experimental group received 8 sessions of MBRP model training and the control group did not receive any treatment. All subjects were assessed by Stages of Change Scale (SOCS) and morphine test before treatment, randomly during treatment, after treatment, and after a 3-month follow up stage. Data were analyzed using 2 test, Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) and covariance analysis (ANCOVA).
Results: 2 test results showed that experimental and control groups had a significant difference in relapse rates. In addition, Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) and covariance analysis (ANCOVA) showed a significant difference between two groups in motivation at periods of post-test and follow up.
Conclusion: Study results indicated that "Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP)" is effective in relapse prevention and motivation in people with opiate substance dependency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness Based Relapse Prevention (MBRP)
  • Motivation
  • Relapse Prevention
  • Opiate Substance Dependency