مقایسه حافظه شرح حال در افراد تک زبانه و دو زبانه مبتلا به نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 مرکز پیشگیری از ایدز

چکیده

مقدمه: با توجه به نتایج یافته‌های پژوهشی در مورد تأثیر وجوه مختلف فرهنگ در تروما، پژوهش حاضر با هدف مقایسه حافظه شرح حال افراد تک زبانه (فارس زبان) و دو زبانه (کرد زبان) مبتلا به نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی انجام گرفت.
روش: نمونه پژوهش شامل 60 فرد تک زبانه (30 نفر بهنجار و 30 نفر بیمار مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز) و 60 فرد دو زبانه (30 نفر بهنجار و 30 نفر بیمار مبتلا به اچ. آی. وی/ ایدز) بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در متغیرهای جنس، سن و هوش از طریق آماره کواریانس کنترل شدند. آزمودنیها از طریق مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد، سیاهه افسردگی بک، سیاهه اضطراب بک، مقیاس هوش تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان، مصاحبه حافظه شرح حال و آزمون حافظه شرح حال مورد ارزیابی قرار گرفتند و اطلاعات به دست آمده از طریق روش تحلیل واریانس دو عاملی و آزمون t برای مقایسه دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد که در متغیر خاطرات اختصاصی، اثر تعامل گروه و زبان معنادار اما در بازیابی خاطرات از حافظه رویدادی و معنایی، اثر تعامل غیر معنادار به دست آمد. همچنین افراد بهنجار در مقایسه با افراد بیمار، مواد بیشتری را از حافظه شرح حال بازیابی کردند. در سطح زبان، افراد دو زبانه در مقایسه با افراد تک زبانه در آزمون حافظه شرح حال، اختصاصی‌تر عمل کردند و در مصاحبه حافظه شرح حال عملکرد بهتری در یادآوری خاطرات دوره بزرگسالی از حافظه شرح حال داشتند.
نتیجه‌گیری: از نظر حافظه شرح حال (رویدادی و معنایی) به طور کلی میان افراد تک زبانه و دو زبانه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Autobiographical Memory in Monolingual and Bilingual People with HIV/AIDS

نویسندگان [English]

  • Maryam Abdollahi-Moghaddam 1
  • Alireza Moradi 1
  • Jafar Hasani 1
  • Majid Reza-Zadeh 2
چکیده [English]

Introduction: Following the results revealed by the previous research on the effect of different culture in trauma, this study has been conducted to compare the autobiographical memory between monolingual and bilingual people with HIV/AIDS.
Method: Samples consist of 60 monolingual (Healthy and Patient) and 60 bilingual (Healthy and Patient) that were selected with available sampling method and were controlled by covariance analysis method in the gender, age and intelligence variables. The subjects were evaluated through the following tools: Impact of Event Scale-Revised (IES-R), Beck depression and Anxiety Inventory (BDAI), Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R), and autobiographical Memory Interview (AMI) and Autobiographical Memory Test (AMT).
Results: The results of covariance analysis indicated that in specific memories variable, the effect of interaction group and language was significant, but there was not a significant effect on interaction in retrieval memories of episodic and semantic memory. Also healthy people retrieve more items of autobiographical memory. Comparative results with respect to language type show that bilinguals behave more specific in AMT and have better action for remembering the adult memory from the autobiographical memory in AMI. This superiority has been derived on the basis of mind flexibility and cognitive processes growth in bilinguals.
Conclusion: In general, it has been seen that there was not any meaningful difference between the autobiographical memory of (episodic and semantic) monolingual and bilingual individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HIV/AIDS
  • Autobiographical Memory
  • Bilingual
  • Monolingual