بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر به بررسی بازداری و بازشناسی هیجانی در افراد مبتلا به وسواس فکری- عملی و مقایسه‌ی این گروه با افراد بهنجار پرداخته است.
روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی در دامنه سنی 45-15 ساله بود که در نیمه‌ی دوم سال 1388 و نیمه‌ی اول سال 1389 به بیمارستان‌های و مراکز درمانی و مشاوره شهرستان اردبیل مراجعه کرده بودند. جامعه بهنجار این پژوهش را کلیه افراد بهنجار 45-15 شهرستان اردبیل ساله تشکیل می‌داد. با روش نمونه‌گیری در دسترس از هر گروه 40 نفر و در مجموع 80 نفر انتخاب شدند و کلیه‌ی این افراد از نظر متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلی و دست برتری با همدیگر جور شدند. آزمودنیها با استفاده از آزمون بازداری هیجان، آزمون بازشناسی هیجان چهره‌ای، آزمون شدند. نتایج با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که افراد وسواس در بازداری هیجانی و بازشناسی هیجانی به طور معنی‌داری، ضعیف‌تر از گروه افراد بهنجار عمل کردند.
نتیجه‌گیری: افراد مبتلا به وسواس در بازداری و بازشناسی هیجانی به طور معنی‌داری ضعیف‌تر از گروه سالم عمل کردند. افرادی که از بیماری وسواس فکری- عملی رنج می‌بردند؛ در بازداری و بازشناسی هیجانی در مقایسه با گروه بهنجار تخریب بیشتری نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Emotional Inhibition and Recognition in Patients with Obsessive-Compulsive

نویسندگان [English]

  • Hossein Gharmari-Givi 1
  • HMohaghegh-Ardebilassan Imani 1
  • Ousha Barahmand 1
  • Fariba Sadeghi-Movahed 2
چکیده [English]

Introduction: The aim of present study was to investigate emotional recognition and inhibition in patients with obsessive-compulsive and comparing with normal group.
Method: Statistical society of this research comprised total of patients with obsessive-compulsive aged 15-45 that had been referred to Mental Hospital and consulting and Therapeutic Center located in Ardabil in second half of 1388 and first half of 1389, as well as the normal population included all the normal persons aged 15-45. 40 persons in each group and in total 80 persons have been Sampled Availability selected in groups. The groups were matched for age, sex, education and handedness. The subjects were tested by emotional inhibition (EI) and facial emotional recognition test. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results: The results suggested significant difference between emotion inhibition (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obsessive-Compulsive disorder
  • Emotional Inhibition
  • Emotional Recognition