اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نویسنده

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب و نگرانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام شد.
روش: با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل همراه با پیگیری، 18 دانشجوی مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشگاه‌های شهر تهران که طبق ملاک‌های راهنمای تشخیصی آماری نسخه چهارم مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنیهای دو گروه به پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا و مقیاس اضطراب صفت پاسخ دادند. آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت 16 جلسه تحت درمان فردی قرار گرفتند. در پایان درمان و همچنین یک ماه بعد از درمان آزمودنیهای دو گروه مجدداً به پرسشنامه نگرانی و اضطراب صفت پاسخ دادند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری به طور معنی‌داری موجب کاهش نگرانی و اضطراب صفت آزمودنیهای مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در مرحله پس آزمون و پیگیری شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌هد که درمان شناختی رفتاری در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر مؤثر است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive-Behavior Therapy on Anxiety and Worry of People with Generalized Anxiety Disorder

نویسنده [English]

  • Golam-Reza Dehshiri
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examine the effectiveness of cognitive-behavior therapy (CBT) on anxiety and worry of people with Generalized Anxiety Disorder.
Method: The participants were 18 students who according to the criteria for DSM-IV-TR were suffering from anxiety disorder. They were randomly selected from the people who had previously visited the counseling centers of universities in Tehran. The participants were placed in experimental and control groups following the experimental design of pre-test and post-test with a control group. The participants of both groups responded to Penn State Worry Questionnaire and Trait Anxiety Questionnaire. The experimental group received the treatment for 16 sessions. At the end of treatment period and one month after that, the participants of both groups again responded to Penn State Worry and Trait Anxiety Questionnaire again.
Results: The results showed that CBT significantly has reduced the worry and trait anxiety of the participants with Generalized Anxiety Disorder in post-test and follow up phase.
Conclusion: The results of the study show that CBT is effective in reducing symptoms of generalized anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavior Therapy
  • generalized anxiety
  • worry