اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تصویر بدنی و خودکارآمدی در دختران مبتلا به پرخوری عصبی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر تصویر بدنی و خودکارآمدی در دختران مبتلا به پرخوری عصبی بود.
روش: این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای پرخوری عصبی شهر اردبیل انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش (رفتار درمانی دیالکتیکی) و لیست انتظار گمارده شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه به صورت گروهی تحت رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده‌ها، از پرسشنامه عادات خوردن، پرسشنامه تصویر بدنی منفی و مقیاس خودکارآمدی استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیکی علائم پرخوری مرضی و تصویر بدنی منفی را به طور معنی‌داری کاهش و خودکارآمدی را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان بیان کرد که رفتار درمانی دیالکتیکی موجب کاهش پرخوری عصبی، بهبود تصویر بدنی و افزایش خودکارآمدی در افراد تحت درمان شده و استفاده از این روش درمانی برای مبتلایان به پرخوری عصبی در جامعه دختران ایرانی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy on Body Image and Self-Efficacy in Girls with Bulimia Nervosa

نویسندگان [English]

  • Abbas Abolghasemi 1
  • Eisa Jafari 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present research was to determine the effectiveness of dialectical behavior therapy on the body image and self-efficacy in girls with bulimia nervous.
Method: This study is a quasi- experimental with pre-test/post-test and a control group. The sample of consisted of 40 girls with bulimia nervosa that selected among high school students in Ardebil city, and assigned to two experimental and waiting list groups. The 12 sessions (75 minutes each) of dialectical behavior therapy were implemented for experimental group. To collect the data, Eating Habits Questionnaire, Worry about Body Image Questionnaire and Self-Efficacy Scale were used. Data were analyzed by analysis of covariance.
Results: The results of MANCOVA showed that dialectical behavior therapy were significantly decrease the bulimia nervosa and negative body image, and increasing of self-efficacy in the girls with bulimia nervosa.
Conclusion: According to the findings of the research, dialectical behavior therapy reduced bulimia nervosa and improved body image and increased self-efficacy. Using of this treatment method is recommended for girls with bulimia nervosa in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectical Behavior Therapy
  • Body Image
  • self-efficacy
  • Bulimia Nervosa