اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش شدت تجربه درد در زنان مبتلا به اختلال سردرد مزمن

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

مقدمه: سردرد تنشی و میگرن شایع‌ترین نوع سردرد است که موجب افت شدید کارکرد روزانه افراد می‌شود. از آنجا که دارو درمانی به تنهایی در درمان بسیاری از این بیماران به اندازه کافی مفید نیست، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد درمانی در کاهش تجربه درد زنان مبتلا به سردرد مزمن انجام گرفت.
روش: در این مطالعه که یک کار شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود، نمونه مورد مطالعه به روش نمونه‌گیری در دسترس و از مراجعه کنندگان به بیمارستان بقیه اله انتخاب شدند که از میان آنها تعداد 30 نفر به تصادف به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند و بر اساس معیارهای انجمن بین المللی سردرد و با تشخیص قطعی پزشک متخصص مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، به منظور سنجش میزان و شدت درد آزمودنیهای دو گروه، از پرسشنامه شدت درد و برای سنجش میزان پذیرش درد از پرسشنامه هنجاریابی شده پذیرش درد مزمن استفاده شد. گروه آزمایش تحت آموزش متغیر مستقل قرار گرفت و گروه کنترل، هیچ گونه درمانی را دریافت نکرد. در مرحله پس آزمون روی هر دو گروه مجدداً پرسشنامه‌های فوق اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش به خوبی نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش در کاهش تجربه درد در زنان مبتلا به سردرد مزمن مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج بر اهمیت این مداخلات در بیماری‌های روان تنی و ارائه افق‌های جدید در مداخلات بالینی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Pain Experience in Women with Chronic Pain

نویسندگان [English]

  • Shayesteh Gharaie-Ardekani 1
  • Parviz Azad-Fallah 2
  • Abbas Tavallaie 3
چکیده [English]

Introduction: Tension headaches and migraines are the most common types of headaches that cause severe loss of daily functioning of patients. Most of these patients treated with drug therapy and it seems that drug therapy is not useful alone. This study was examined the effectiveness of acceptance and commitment therapy approach, in pain reduction of women with chronic headaches.
Method: In this study which was a Quasi-Experimental with pre-test, post-test and control group, the sample group was selected by available sampling method from patients referred to the Baghiyat Allah pain clinic. Therfore 30 female subjects were chosen randomly and assigned to two control & experimental groups (each with 15 subjects) and were evaluated based on International Headache Society criteria and physician diagnosis. To assess the severity of pain and pain acceptance, Pain Questionnaire and Chronic Pain Acceptance Questionnaire were used respectively in pre-test and post-test. The experimental group experienced the treatment based on commitment and acceptance therapy and the control group did not receive any treatment. Data were analyzed by analysis of Covariance.
Results: The results showed that treatment based on the acceptance and commitment therapy caused significant changes in experience of pain.
Conclusion: The results emphasize the importance of this intervention in psychosomatic diseases and provide new horizons in clinical interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • tension headache
  • Chronic Pain