اثر آموزش فراشناخت و روابط فضایی بر عملکرد ریاضی کودکان دچار ناتوانی یادگیری ریاضی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش فراشناخت و درک روابط فضایی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی انجام گرفته است.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل دانش‌ آموزان پایه سوم ابتدایی مبتلا به ناتوانی یادگیری ریاضی شهر اصفهان در سال تحصیلی90-89 بود. به منظور انجام این پژوهش، 20 کلاس به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس هوش کودکان وکسلر4، آزمون تشخیص حساب نارسایی آزمون عملکرد تحصیلی ریاضی بود. از میان افرادی که بر اساس این ابزارها دارای ناتوانی یادگیری ریاضی تشخیص داده شدند، 45 نفر به طور تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در گروه‌های آموزش فراشناختی، آموزش درک روابط فضایی و کنترل گمارش شدند. طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. داده‌های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تحلیل کواریانس نشان داد که بین گروه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد آزمون کمترین تفاوت معنادار نشان داد که تفاوت گروه‌های آموزش فراشناختی و آموزش روابط فضایی با گروه کنترل معنادار است، درحالیکه گروه‌های آزمایش تفاوت معناداری با هم ندارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها هر دو روش آموزش فراشناختی و آموزش درک روابط فضایی به یک اندازه در درمان اختلال یادگیری ریاضی مفید هستند. از یافته‌های این پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که می‌توان از فراشناخت و درک روابط فضایی در آموختن ریاضی به دانش آموزان دچار اختلال ریاضی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Metacognition Training and Perception of Spatial Relationship on Improvement of Mathematical Operation in Children with Mathematics Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Moslem Asli-Azad
  • Ahmad Yarmohammadian
چکیده [English]

Introduction: The present study is conducted with the aim of studying the efficacy of metacognition training and perception of spatial relationship on improvement of mathematical operation of the students with mathematics learning disabilities.
Method: The statistical population of the study included the students of grade three, primary school, with mathematics learning deficiencies in Isfahan between the years1389-90. To do this study 20 classes were sampled randomly. The applied instruments included Wechsler Intellectual Scale for Children 4, the test of recognizing mathematics deficiencies and the test of mathematics function. From among the students who were recognized with mathematics deficiencies, 45 were selected randomly for metacognition training, perception of spatial relationship training, and control groups.
Experimental research design was in pre-test/post-test with a control group. Data were analyzed by statistical covariance.
Results: The covariance analysis represented a significant difference between the two groups: (F2 , 41=18/12، η=0/47، P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Mathematics Disorders
  • Metacognition
  • Perception of Spatial Relationship
  • Mathematics Function