بررسی تأثیر روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی در زنان

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: رویکردهای مختلفی در خانواده درمانی وجود دارد و روایت درمانی یکی از این رویکرهای درمانی است. این پژوهش با هدف اثربخشی روایت درمانی بر میزان تمایل به بخشودگی زنان صورت گرفت.
روش: جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری بود که به فراخوان پژوهشگر پاسخ دادند. نمونه آماری پژوهش شامل 40 نفر از زنان بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابتدا همه نمونه به پرسشنامه بخشودگی آزمای خانواده پاسخ دادند و سپس گروه آزمایش تحت آموزش جلسات روایت درمانی به مدت 8 جلسه 2 ساعته قرار گرفت و در نهایت پس آزمون از گروه آزمایش و گواه گرفته شد. به منظور بررسی داده‌ها و تجزیه تحلیل نتایج این پژوهش از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که فرایند جلسات روایت درمانی باعث افزایش تمایل به بخشودگی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد روایت درمانی بر بخشودگی و فرایند بخشودن مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Narrative Therapy on Amount of Forgiveness in Women

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nouri Tir-Tashi
  • Narjes Kazemi
چکیده [English]

Introduction: There are several approaches in couple therapy, One of these approaches is Narrative Therapy. This research aimed to determine the effectiveness of narrative therapy on amount of forgiveness in women.
Method: The population of this research was all women of Rey city who were replied to researcher’s summon. The study sample was included 40 women who were randomly selected. Participants were randomly assigned to experimental and control groups. All participants were filled the family forgiveness scale (FFS) in a pre-test/post-test design with control group. At first, (FFS) was administered on both experimental and control groups. Then the experimental group was received eight weekly sessions (2 hours each) of narrative Therapy. Finally, a post-test (FFS) was administered after narrative therapy sessions on all groups.
Results: The results showed that the process of narrative therapy increased forgiveness of experimental group compared to the control group.
Conclusion: Results shown that Narrative Therapy is an effective therapy for forgiveness and process of forgiveness in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Mathematics Disorders
  • Metacognition
  • Perception of Spatial Relationship
  • Mathematics Function