مقایسه باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنی، اختلال افسرده و گروه بهنجار

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد قائم شهر

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه باورهای فراشناختی در 3 گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اختلال افسردگی و افراد بهنجار انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 90 آزمودنی (30 نفر مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، 30 نفر اختلال افسردگی و 30 نفر گروه بهنجار از هر گروه 15 مرد و 15 زن) تشکیل دادند. دو گروه بیماران شرکت کننده در این پژوهش از بین بیماران بستری در مرکز روان‌پزشکی «روزبه تهران» و «زارع ساری» در سال 1388، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آنها توسط یک روان‌پزشک و دو دستیار و یک روان‌شناس بالینی مصاحبه و تشخیص داده شده بودند. همچنین افراد بهنجار به روش تصادفی انتخاب شدند. پس از تشخیص روان‌پزشک، هر سه گروه با استفاده از پرسشنامه فراشناخت فرم بلند ارزیابی شدند و برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که بین میانگین نمرات باورهای فراشناختی در بیماران اسکیزوفرنی، بیماران مبتلا به اختلال افسردگی و گروه بهنجار تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین نمرات باورهای فراشناختی و مؤلفه‌های آن به غیر از خودآگاهی شناختی در بین بیماران اسکیزوفرنیا نسبت به بیماران افسرده و آزمودنیهای بهنجار بیشتر می‌باشد. همچنین نمرات باورهای فراشناختی بیماران دارای اختلال افسردگی نسبت به گروه بهنجار به طور معناداری بیشتر به دست آمده است.
نتیجه‌گیری: افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی در پرسشنامه فراشناخت در مقایسه با گروه بهنجار میانگین نمرات بیشتری را کسب کردند. بیماران اسکیزوفرنی نسبت به سایر گروه‌ها، از باورهای فرا شناختی مختل بیشتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Metacognitive Beliefs among Schizophrenic and Depressed Patients with the Ones of Normal Group

نویسنده [English]

  • Zahra Saddati
چکیده [English]

Introduction: This study attempts to compare the metacognitive beliefs of three groups, namely, schizophrenic patients, depressed patients and normal individuals.
Method: This Research is a causative-comparative study in which 90 individuals (30 schizophrenic patients, 30 depressed patients and 30 normal individuals each containing an equal number of males and females) were participated. They were selected from the volunteered patients of two psychiatric centers – Roozbeh Tehran and Zare Sari – in 2009. The normal individuals were randomly selected. Based on the psychiatrist's diagnosis, each group was evaluated by metacognitive questionnaire long form. ANOVA is used to analyze the data.
Results: The findings of the study show that there are significant differences among the scores of schizophrenic, depressed and normal groups. The mean scores of metacognitive beliefs and its elements, except cognitive self-consciousness are higher than those of depressed and normal individuals. Moreover, the metacognitive beliefs scores of depressed group is significantly higher than those of normal group.
Conclusion: In comparison with the normal group, the schizophrenic and depressed groups gained higher mean scores. Schizophrenic patients in comparison with other groups have disordered beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Belief
  • Schizophrenic
  • depression