اثربخشی گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر مؤلفه‌های سلامت عمومی معتادین مراکز ترک اعتیاد

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها

3 گروه روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی گروه درمانی پذیرش خویشن روی مؤلفه‌های سلامت عمومی افراد معتاد انجام شد.
روش: جامعه آماری شامل افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان همدان در سال 90-1389 بود که دوره سم زدایی را گذرانده و برای بهره مندی از خدمات روان درمانی به این مراکز مراجعه کرده بودند. از میان آنان 27 نفر داوطلب به عنوان نمونه انتخاب شد که تحت 10 جلسه، هر هفته یک و نیم ساعت گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن قرار گرفتند. پیش و پس از اجرای گروه درمانی پذیرش خویشتن، آزمودنی‌ها توسط پرسشنامه سلامت عمومی 28 ماده‌ای آزمون شدند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از آزمون تی گروه‌های همبسته به وسیله نرم افزارSPSS تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد گروه درمانی پذیرش خویشتن به شیوه درایدن بر کاهش علائم اضطرابی و افسردگی افراد معتاد مؤثر بود.
نتیجه‌گیری: تغییر باورهای ناسالم به باورهای سالم، منجر به افزایش سلامت افراد معتاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Self-Acceptance Group Therapy by Dryden Method on Mental Health Components Addiction of Quitting Institute

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Erfani 1
  • Mahdi Zare Bahramabadi 2
  • Mostafa Mashayekhi por 3
چکیده [English]

Introduction: This research aimed to determining effectiveness of self-acceptance group therapy on the components of addiction mental health.
Method: Statistical society consists of addiction people who recourse quitting institutes in Hamedan province in 1389-1390 to impart psychotherapy services that were passed the poison refine. Among them, 27 people were selected as voluntary sample who were affected on self-acceptance group therapy by Dryden method in 10 one hour and a half sessions weekly. Tastes were tested by General Health Question (28) questionnaire before and after implementing self-acceptance group therapy. The collected data were analyzed by paired sample t test to SPSS software.
Results: The result shown that self-acceptance group therapy by Dryden method affected on decreasing in anxiety and depression symptoms.
Conclusion: Changing unhealthy belief to healthy belief leads to increase mental health in addict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Addiction
  • Mental Health
  • Self-Acceptance Group Therapy