مقایسه عملکرد اجرایی در زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و افراد فاقد این اختلال

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی دانشگاه سمنان

2 اداره زندان های سمنان

3 انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

چکیده

مقدمه: یکی از بحث‌هایی که در مورد اختلال شخصیت ضد اجتماعی مطرح می‌شود، کاردکردهای اجرایی این افراد می‌باشد؛ هدف اصلی این پژوهش مقایسه عملکرد اجرایی در زندانیان دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و افراد فاقد این اختلال بود.
روش: از میان مردان زندانی که با کمک روان‌شناس زندان، پرونده‌های روان‌شناسی و روان‌پزشکی و استفاده از مصاحبه ساختاریافته به عنوان افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی تشخیص داده شدند، 30 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. سپس آزمون‌های ویسکانسین و 4 خرده مقیاس هوش وکسلر بزرگسالان روی آنها اجرا شد. 30 نفر افراد گروه شاهد نیز از بین مردان شاغل در مشاغل آزاد و خدماتی شهرستان سمنان با استفاده از مصاحبه بالینی انتخاب شدند. ضمن همتا کردن این دو گروه از نظر سن و تحصیلات، آزمون‌های ویسکانسین و 4 خرده مقیاس هوش از گروه شاهد نیز به عمل آمد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که افراد با اختلال شخصیت ضد اجتماعی، نسبت به افراد فاقد این اختلال در آزمون ویسکانسین عملکرد ضعیف‌تری داشتند؛ بدین ترتیب که افراد ضد اجتماعی خطای درجاماندگی و خطای کلی بیشتری نسبت به افراد عادی داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که با وجود کنترل اثر متغیر هوش، افراد با اختلال شخصیت ضد اجتماعی نسبت به افراد فاقد این اختلال، عملکرد اجرایی ضعیف‌تری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Executive Function in Prisoners with Antisocial Personality Disorder and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Parvin Rafienia 1
  • Samira Zahmatbar 1
  • Issac Rahimian Bogar 1
  • Omran Asadi 2
  • Naserodin Kazemi Haqiqi 3
چکیده [English]

Introduction: One of the arguments about the antisocial personality disorder is executive function of these people. The purpose of this research was to make comparison the executive function in prisoners with and without the antisocial personality disorder.
Method: From among the prisoners diagnosed with the antisocial personality disorder by Semnan Prison’s Psychologist and Psychiatrist, 30 male prisoners were selected randomly as the experimental group displaying antisocial personality disorder using SCID II structured interview. Then the prisoners were asked to complete WCST test and four other subtest of WISC-R. Thirty other individual as the control group were selected from among self-employed male in Semnan using interviews based on DSM IV-TR. The two groups were matched on the basis of age and level education. The control group also completed WCST test and the four WISC-R subtests. In the present study Multivariate Covariance Analysis was used for data analysis.
Results: Results indicated those prisoners with antisocial personality disorder performed more poorly in WCST test compared to individuals without the antisocial personality disorder. That is to say antisocial prisoners had more preservative as well as more total errors compared to the control group. It is clarified that there are significant different between two groups about three indices of WCST test.
Conclusion: In sum, findings of the present study showed that after controlling the effect of intelligence, prisoners diagnosed as having an antisocial personality disorder had poorer executive function compared to normal individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Executive Function
  • antisocial personality disorder
  • Prisoner