مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری و پارانوئید و بهنجار

نویسندگان

گروه آموزشی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری، پارانوئید و بهنجار می‌باشد.
روش: جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 91-1390 (8344 نفر) می‌باشد. در مرحله اول برای شناسایی دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری و پارانوئید، 368 نفر از دانشجویان به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون-III روی آنها اجرا شد و در مرحله دوم با توجه به اینکه تحقیق حاضر علی- مقایسه‌ای می‌باشد، برای هر زیر گروه از دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری، پارانوئید و بهنجار 25 نفر انتخاب و پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو، پرسشنامه تکانشگری بارات و پرسشنامه شخصیتی گری- ویلسون روی هر سه گروه اجرا گردید. داده‌ها به کمک تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات ناگویی خلقی، تکانشگری و بازداری رفتاری در دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت پارانوئید بیشتر از دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری و بهنجار است؛ در حالی که میانگین نمرات فعال سازی رفتاری در دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت وسواسی- جبری بیشتر از دانشجویان دارای نشانه‌های اختلال شخصیت پارانوئید و بهنجار است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان دهنده اهمیت نقش ناگویی خلقی، تکانشگری و فعال سازی و بازداری رفتاری در درک و فهم بهتر آسیب شناسی اختلالات شخصیتی وسواسی- جبری و پارانوئید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Alexithymia, Impulsivity and Activation and Inhibition of the Students with Symptoms of Obsessive-Compulsive and Paranoid Personality Disorder with Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani
  • Zohreh Vahidi
  • Abbas Abolqasemi
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study aimed to compare Alexithymia, impulsivity and behavioral activation and inhibition in students with symptoms of obsessive-compulsive and paranoid personality disorders with normal individuals.
Method: Statistical society of this research includes from all the students in Mohaghegh Ardabili University in 2011(N=8344). In the first stage, in order to identify students with obsessive-compulsive and paranoid personality disorders, 368 students selected based on random sampling and the Millon Clinical Multiaxial Inventory-III was administered. In the second stage, since the research method employed is causal-comparative, for each sub group of students with symptoms of Obsessive-Compulsive, Paranoid personality disorder and normal individuals, 25 students were selected and the Toronto Alexithymia Scale, Barratt Impulsiveness Scale and the Gray-Wilson Personality Questionnaire was administered on the 75 persons in 3 groups. Data were analyzed using descriptive measures and multivariate analysis of variance.
Results: Results indicated that mean scores on Alexithymia, impulsivity and behavioral inhibition system were greater in the students with symptoms of paranoid personality disorders than students with symptoms of obsessive-compulsive personality disorders and normal individuals. While mean scores on behavioral activation system was greater in students with symptoms of obsessive-compulsive disorder than students with symptoms of paranoid personality disorder and normal individuals.
Conclusion: The study emphasizes on the role of Alexithymia, impulsivity and behavioral activation and inhibition to understand the psychopathology of obsessive-compulsive and paranoid personality disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Obsessive-Compulsive Personality Disorder
  • Paranoid Personality Disorder
  • Alexithymia
  • Impulsivity
  • Activation/Inhibition Behavior