مقایسه‌ی ناگویی خلقی، سبک‌های دفاعی و اضطراب صفت- حالت در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و افراد عادی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی دانشگاه سمنان

2 گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

چکیده

مقدمه: متغیرهای روان‌شناختی مختلفی در اختلالات روانی نقش دارند. هدف این مطالعه مقایسه‌ی ناگویی خلقی، سبک‌های دفاعی، و اضطراب صفت- حالت در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی و افراد عادی بود.
روش: طرح این پژوهش از نوع علی– مقایسه‌ای بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تمامی افرادی که در بهار سال 1391 به ساختمان پزشکان رسول اکرم (ص) شهرستان شاهرود مراجعه کرده بودند در بر می‌گرفت که از بین آنها 219 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه به سه گروه تقسیم شد: یک گروه 49 نفری با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر، یک گروه 60 نفری با تشخیص اختلال افسردگی اساسی، و گروه دیگر 110 فرد عادی را در بر می‌گرفت. شرکت کنندگان پرسشنامه‌ی سبک‌های دفاعی، مقیاس ناگویی خلقی تورنتو و پرسشنامه‌ی اضطراب صفت- حالت را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات ناگویی خلقی، سبک‌های دفاعی، و اضطراب صفت- حالت در بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی اساسی، و افراد عادی تفاوت معناداری دارد. میانگین نمرات ابعاد دشواری در شناسایی احساس‌ها و دشواری در توصیف احساس‌های ناگویی خلقی، اضطراب صفت، و سبک دفاعی ناپخته در افراد مبتلا به اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی نسبت به افراد عادی بالاتر بود. نمرات بعد تفکر برون مدار ناگویی خلقی و سبک دفاعی پخته در افراد عادی در مقایسه با گروه‌های بالینی میانگین بالاتری را به خود اختصاص داده بود. هیچ گونه تفاوت معناداری در میانگین نمرات سبک دفاعی روان آزرده در بین گروه‌ها مشاهده نشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمرات اضطراب حالت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر نسبت به افراد مبتلا به افسردگی اساسی و افراد عادی بالاتر است.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت سبک‌های دفاعی و ناگویی خلقی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of Alexithymia, Defensive Styles and State-Trait Anxiety among Patients with Generalized Anxiety Disorder Major Depression Disorder and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Malihe Taqavi 1
  • Mahmood Najafi 1
  • Farahnaz Kianersi 1
  • Shshrokh Aqayan 2
چکیده [English]

Introduction: Various psychological factors play a role in mental disorders. The aim of this study was comparing of alexithymia, defensive styles and state-trait anxiety among patients with generalized anxiety disorder, major depression disorder and normal individuals.
Method: The research method was expose-facto. Population included all of clients to Rasoul Akram Medical Center in Shahrood city, during spring 2012 which among them 219 participants were selected by using the available sampling method. This sample was divided into three groups. A group with 49 participants with diagnosis of GAD, a group with 60 participants with diagnosis of MDD and the other with 110 participants included normal individuals. Participants filled out Toronto Alexithymia scale-20(TAS-20), defense styles questionnaire-40(DSQ-40) and state-trait anxiety inventory (STAI). For data analysis, used multivariate analysis of variance.
Results: The results represented that there are among patient with GAD, MDD, and normal individuals significant difference in dimensions of Alexithymia, defense styles and state-trait anxiety’s scores mean difficulties in identifying feelings and difficulties in describing feelings, trait anxiety and immature defense style in patients with GAD and MDD was higher than normal people. State anxiety score’s mean in patients with GAD was higher than patients with MDD and normal people. Any significant difference was not seen in neurotic defense style’s score mean among groups.
Conclusion: The patients with GAD and MDD, experience higher anxious than normal individuals. The results represented importance of defense styles and dimensions of Alexithymia in patients with GAD and MDD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Alexithymia
  • Defense Styles
  • State-Trait Anxiety
  • Generalized Anxiety Disorder
  • Major Depression Disorder