کارکردهای اجرایی در افراد افسرده و غیر افسرده

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه روان‌سنجی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: وجود نقایص در کارکردهای اجرایی، بویژه توجه در بیماران افسرده به خوبی مشخص شده است در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی کارکردهای اجرایی در افراد افسرده، با تأکید بر توجه انتخابی، انتقالی و پایدار، در مقایسه با همتایان سالم بود.
روش: مطالعه حاضر یک پژوهش تحلیلی از نوع مقطعی و علی مقایسه‌ای است و جامعه آماری آن کلیه افراد افسرده مراجعه کننده به یک کلینیک روان‌شناسی در شهر تهران بودند. پس از انجام غربالگری با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک و مصاحبه تشخیصی ساختار نیافته بر اساس متن بازنگری شده نسخه چهارم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، تعداد 30 نفر از افراد مبتلا به افسردگی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و تعداد 30 نفر از افراد سالم از نظر جنس، سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات با گروه بیمار همتا شدند. سپس آزمون‌های رایانه‌ای استروپ، دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین و عملکرد مداوم، بر روی آزمودنی‌های هر دو گروه اجرا شد.
یافته‌ها: برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی دو گروه مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر توجه انتخابی و توجه انتقالی با یکدیگر تفاوت معنادار دارند، اما بین دو گروه در توجه پایدار تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش تلویحات قابل توجهی در خصوص نقش افسردگی در تخریب کارکردهای اجرایی به خصوص در توجه پایدارِ و همچنین اهمیت به کارگیری درمان‌های افسردگی متمرکز بر نقایص کارکرد اجرایی این افراد، را در بر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Executive Functions in Depressed and Non-depressed Individuals

نویسندگان [English]

  • Bita Ajilchi 1
  • Hasan Ahadi 1
  • Vahid Nejati 2
  • Ali Delavar 3
چکیده [English]

Introduction: Executive functions deficits, especially in attention, is well documented in depressed individuals. In this regard, the aim of this study was investigating of executive functions in depression, with emphasis on sustain, selective and shifting attention, and comparing them with normal peer.
Method: This research is a cause-comparison and statistical community was all individuals that referred to a psychological clinic in Tehran. After screening by Beck inventory and unstructured interview based on DSM-IV, 30 depressed individuals (cut off point 21 and higher) selected by access sampling method. Then 30 normal persons were matched in sex, age, married status and education levels. Finally, Computer based tests of Stroop, Wiscansin cards sorting, and Continuum performance test were preformed in both groups.
Results: For matching and data analysis, MANOVA is used. Findings showed that selective and shifting attentions were significantly deferent between groups, but there was no difference in sustain attention.
Conclusion: Findings of this research have important results about depression levels role in impairs of executive functions, especially sustain attention, and using therapies focused on executive deficits in depressed patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Executive Functions
  • selective attention
  • Shifting Attention
  • Sustain attention
  • depression