اثربخشی آموزش رایانه‌ای بازداری و حافظه کاری بر نشانه‌ها و اختلال‌های همبود زندانیان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی در بزرگسالان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همبودی داشته و شیوع زیادی در جمعیت زندانیان دارد. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش بازداری و حافظه کاری در کاهش نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی و اختلال‌های همبود زندانیان بزرگسال مبتلا به این اختلال بود.

روش: برای این منظور، تعداد 30 نفر از زندانیان مرد زندان گرگان که تشخیص اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی را دریافت کرده بودند، به صورت داوطلبانه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش که برنامه آموزشی بازداری یا حافظه‌کاری را طی 25 جلسه دریافت نمودند و یک گروه کنترل گمارده شدند. شدت نشانه‌ها با استفاده از مقیاس خود گزارشی اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی بزرگسالان، پرسشنامه افسردگی بک-2، پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-3 در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون سنجیده شد.

یافته‌ها: آموزش بازداری رفتاری به بهبود نشانه‌های اختلال در گروه آزمایش منتهی نشد، اما آموزش حافظه‌کاری به کاهش نشانه‌های فزون‌کنشی-تکانشگری آنان منتهی شد. همچنین، یافته‌های این پژوهش نشان داد که آموزش بازداری و حافظه‌کاری به کاهش نشانه‌های اختلال‌های همبود در بزرگسالان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی از جمله اضطراب و افسردگی منجر شد.

نتیجه‌گیری: آموزش کنش‌های اجرایی، به خصوص آموزش حافظه کاری نه تنها در کاهش نشانه‌های این اختلال‌ تأثیر بسزایی دارند، بلکه می‌توانند به عنوان یک راهبرد درمانی برای کاهش نشانه‌های اختلال‌های همبود با اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی مورد پژوهش‌های آتی قرار گیرند تا اثر آنها به طور واضح‌تر نمایان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Inhibition and Working Memory Training on ADHD and Comorbid Symptoms of Prison Inmates with Adult Attention DeficitHyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • M Hamzeloo
  • A Mashhadi
  • J Salehi-Fadardi
چکیده [English]

Introduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders that often persist into adulthood. ADHD is associated with a high percentage of comorbid psychiatric disorders. Studies suggest that ADHD is common among prison populations. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of inhibition and working memory training on ADHD and comorbid symptoms of prison inmates with ADHD.
Method: Through randomized sampling method, 30 adult male prison inmates in Gorgan State Prison who had formerly received ADHD diagnosis were recruited on a voluntary basis. Participants were randomly assigned to two experimental groups who received a computerized inhibition and working memory training programs for 25 sessions through 5 weeks, and a passive control group. To measure the severity of ADHD and comorbid psychiatric symptoms from before to after the training, the participants completed ASRS, Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory-2 (BDI-II) and Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI-III).
Results: The inhibition didn't result in improving ADHD symptoms, but working memory training led to reducing hyperactivity/impulsivity symptoms. Furthermore, post-test reduction in comorbid symptoms, e.g., anxiety and depression were observed.
Conclusion: The executive functions training especially working memory training not only has significant impacts on reducing ADHD symptoms, but also can be examined as an effective intervention for reducing comorbid symptoms with ADHD in future research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adult Attention DeficitHyperactivity Disorder (ADHD)
  • Inhibition Training
  • Working Memory
  • Comorbidity