اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلال افسردگی اساسی در حال حاضر سومین علت عمده‌ی ناتوانی در دنیا محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری کوتاه‌مدت و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی صورت گرفت.
روش: این پژوهش در قالب یک طرح تک آزمودنی اجرا شد. نمونه‌ی این پژوهش شامل چهار بیمار )1 مرد و3 زن، بین 26 تا 38 ساله) مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود که به صورت تصادفی در چهار روش درمانی جایگزین شدند (شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی، فعال‌سازی رفتاری کوتاه‌مدت، درمان‌های ترکیبی فعال‌سازی رفتاری کوتاه مدت و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با ترتیب معکوس). به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک و پرسش‌نامه‌ی نشخوار فکری در جلسات پیش آزمون، در جلسات 2، 4، 6و 8 درمان و پیگیری 1 ماهه استفاده شد.
یافته‌ها: بازبینی دیداری نمودارها و اندازه‌ی ضریب تأثیر، کاهش معناداری را در نمرات افسردگی و نشخوار شرکت‌کنندگان نشان داد.
نتیجه‌گیری: این یافته‌های مقدماتی از نقش درمان ترکیبی فعال‌سازی رفتاری کوتاه‌‌مدت و شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشانه‌های افسردگی و نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectivness of Combined of Brief Behavioral Activation Therapy and Mindfulness-based Cognitive Therapy in Patients with Major Depressive Disorder

نویسندگان [English]

  • E Ariana-Kia
  • A.R Moradi
  • M Hatami
چکیده [English]

Introduction: Major depressive disorder (MDD) is currently ranked the third leading cause of disability in the world. The aim of the present study was to examine the effectivness of combined of brief behavioral activation therapy (BATD) and mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) in patients with major depressive disorder.
Method: This research was administrated in a single subject design framework. Four patients (1 male, 3 female, ages 26-38) with MDD participated in the study. The participants were randomly assigned to four treatments (MBCT, BATD and Combined of BATD and MBCT to reverse sequence). To collect data Beck Depression Inventory (BDI-II) and the Ruminative Responses Subscale (RRS) were administered during pretreatment, during treatment at Sessions 2, 4 and 6, Session 8, and at 1-month follow-up.
Results: The visual inspection of charts and size effects indicated significant decrease in depression symptoms and rumination of participants.
Conclusion: These preliminary findings provided support for the role of Combined of BATD and MBCT in reducing depression symptoms and rumination in Patients with MDD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brief Behavioral Activation Therapy
  • Mindfulness-based Cognitive Therapy
  • Mojor Depression Disorder
  • rumination