اثر بخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام-اس

نویسندگان

چکیده

مقدمه: درمان پذیرش و تعهد، یکی از درمان های رفتاری نسل سوم در زمینه درمان اختلالات خلقی و اضطرابی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام اس بود.
روش: در این مطالعه که یک کار شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود، نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس و از زنان مراجعه کننده به انجمن ام اس اصفهان انتخاب شد که از میان آنها تعداد 20 نفر به طور تصادفی، به دو گروه 10 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون، به منظور سنجش میزان اضطراب و افسردگی، از پرسشنامه اضطراب و افسردگی بک و برای سنجش اجتناب تجربه‌ای، از پرسشنامه پذیرش و عمل استفاده شد. گروه آزمایش تحت درمان گروهی پذیرش و تعهد، طی 8 جلسه 2 ساعته قرار گرفت و گروه کنترل، هیچ‌‌گونه درمانی دریافت نکرد. در مرحله پس آزمون، پرسشنامه‌های فوق روی هر دو گروه مجدداً اجرا شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش به خوبی نشان داد که در مرحله پس آزمون، نمرات اضطراب و افسردگی و اجتناب تجربه‌ای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است و این کاهش در مدت پیگیری یک ماه تغییر چشمگیری نیافته است. بنابراین درمان گروهی پذیرش و تعهد بر درمان اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به ام اس مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخلات در اضطراب و افسردگی افراد مبتلا به بیماری ام اس و ارائه افق‌های جدید در مداخلات بالینی این بیماران تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy on Anxiety and Depression in Women with MS Who Were Referred to the MS Association

نویسندگان [English]

  • S Rajabi
  • F Yazdkhasti
چکیده [English]

Introduction: Acceptance and commitment therapy is a third generation behavior therapy in treatment of mood and anxiety disorders. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment group therapy on anxiety and depression in women with MS.
Method: In this study which was a Quasi-Experimental with pre-test, post-test and control group, the sample group was selected by available sampling method from patients referred to the Isfahan MS association. Therefore, 20 female subjects were chosen randomly and assigned to two control & experimental groups (each with 10 subjects). To assess the severity of depression and anxiety and experiential avoidance too, Beck Depression Inventory-II, Beck anxiety Inventory and an acceptance and action inventory were used respectively in pre-test. The experimental group experienced the treatment based on commitment and acceptance group therapy in eight two hours sessions and the control group did not receive any treatment. These questionnaires again conducted on both group in post-test.
Results: The results showed that anxiety and depression and experiential avoidance scores of experimental group significantly decreased and in one-month fallow up did not significantly differ. So, group treatment based on the acceptance and commitment therapy caused significant changes in the treatment of anxiety and depression in women with MS.
Conclusion: The results emphasize the importance of the use of these interventions in people with MS with other mental disorders and provide new horizons in clinical interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • Anxiety
  • depression
  • MS