اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی با مشکلات زیادی همراه بوده و رو ش‌های درمانی متعددی برای درمان کودکان مبتلا به این اختلال ارائه شده است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش‌آموزان بود.
روش: این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل می‌دهند. نمونه این پژوهش شامل40 نفر از دانش‌آموزان پسر دارای نشانه‌های نقص توجه/ بیش‌فعالی بود که به وسیله مقیاس تشخیصی کوتاه اختلال بیش‌فعالی/ کم‌توجهی بزرگسالان کانرز و مصاحبه بالینی ساختاریافته از میان دانش‌آموزان به انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه‌ آزمایش، آموزش‌ رفتاردرمانی دیالکتیکی را در 12 جلسه‌ی 60 دقیقه‌ای دریافت نمودند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بالینی ساختاریافته، مقیاس تشخیصی کوتاه اختلال بیش‌فعالی/ کم‌توجهی بزرگسالان کانرز و مقیاس کیفیت زندگی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش‌ گروهی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی و بهبود کیفیت زندگی مؤثر است. تحلیل داده‌ها نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل، در نشانه‌های اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی و کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بنابر یافته‌های این مطالعه، آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی را می‌توان در کنار سایر رو شهای درمانی به عنوان روشی اثربخش برای کاهش نشانه‌های رفتاری اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی و کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به این اختلال به کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Effectiveness of Group Training of Dialectical Behavioral Therapy (DBT) on Reducing of Symptoms of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) and Promoting Quality of Life of Students

نویسندگان [English]

  • M Narimani
  • M.J Bagiyan-Kulemarez
  • B Ahadi
  • A Abolghasemi
چکیده [English]

Introduction: Attention deficit/hyperactivity disorder has been accompanied with so many problems and numerous therapy methods have been introduced to cure children with this disorder. Thus, the aim of this research was to study of effectiveness of group training of Dialectical Behavioral Therapy (DBT) on reducing symptoms of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) and promoting quality of life of students.
Method: This research was an experimental research, and conducted with pre-test post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all male high school students in Nourabad city (Delfan) in the academic year 1391-92 (A.H.). the sample of this research wera 40 male students with Attention Deficit / Hyperactivity thate after recognition by Conner’s adult ADHD diagnosis scale brief form and constracted clinical interview and selected in multiphasic cluster and randomly assigned in experimental and control group . The experimental groups received the training of Dialectical Behavioral Therapy for 12 sessions that each session lasted constracted clinical interview and quality of life scale (Sf-36) were used for gathering data. Multivariate analysis of variance was used to analyzing the data.
Results: The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that group training of Dialectical Behavioral Therapy was effective on reducing of symptoms of Attention Deficit / Hyperactivity and promotens life guality. The analysis of data indicated that there is a meaningful difference between the two groups of control and experimental in symptoms of Attention Deficit / Hyperactivity and quality of life.
Conclusion: according to Results of this study, the training of Dialectical Behavioral Therapy could be applied alongside other therapy methods as an effective method for reducing of behavioral symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectical Behavioral Training
  • Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD)
  • Quality of life
  • students