اثر بخشی آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش‌آموزان مبتلا به افسردگی انجام شده است.
روش: طرح پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. نمونه آماری شامل تعداد 48 نفر از دانش آموزان افسرده مراجعه کننده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر نوشهر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و در گروههای آزمایش (خود-دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان) و کنترل گمارده شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش حاضر، شامل پرسشنامه افسردگی و کیفیت زندگی بود.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که آموزش خود-دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل در بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان افسرده مؤثر بود. همچنین آموزش خود -دلسوزی شناختی درمقایسه با درمان متمرکز بر هیجان، بر بهبود افسردگی دانش آموزان افسرده مؤثرتر بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، می توان گفت که آموزش خود-دلسوزی عامل تأثیرگذار مهمی بر کیفیت زندگی و افسردگی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Self-Compassion Training and Emotion-Focused Therapy on Quality of Life with Depression Disorder

نویسندگان [English]

  • R Golpour
  • A Abolghasemi
  • B Ahadi
  • M Narimani
چکیده [English]

Introduction: The aim of present research was examined the effectiveness of cognitive self-compassion training and emotion-focused therapy on quality of life in students with depression disorder.
Method: This study deign was experimental with pre-test, post test using two experimental and one control groups. The study population consisted of 48 depressed students who came to Now-Shahr Counseling Centers in Education were selected by simple random sampling and were assigned to experimental (cognitive self-compassion training and emotion-focused therapy) and control groups. The instrument were used in this study consisted of Depression and Quality of Life Inventory.
Results: The results of multivariate analysis of variance showed that cognitive self-compassion training and emotion-focused therapy compared with the control group were affected on quality of life in students with depression disorder. Also cognitive self-compassion training compared with emotion-focused therapy and control group was more effective in improving depression in depressed students.
Conclusion: Based on the research findings, these results illustrate that self-compassion training is an important factor for quality of life and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Self-Compassion Training
  • Emotion-Focused Therapy
  • Quality of Life and Depression