بررسی شیوع اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلالات شخصیت در بین جانبازان شهر تهران

نویسندگان

چکیده

مقدمه: ایران تجربه 8 سال دفاع مقدس را داشته است و در حال حاضر بیش از 5000 جانباز دفاع مقدس در شهر تهران ساکن هستند؛ اما اطلاعات دقیقی از وضعیت سلامت روان آنها در دست نیست. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شهر تهران انجام شده است.
روش: طرح پژوهش، با توجه به ماهیت و اهداف آن، توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. تعداد 172 نفر از جانبازان مناطق پنج‌گانه شهر تهران، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه مقیاس استرس پس از سانحه می‌سی‌سی‌پی (اشل) و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون3 برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از آزمون مجذور کای استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، شیوع اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان 39درصد بود. میزان جانبازی زیر 25 درصد و تحصیلات بالاتر از کارشناسی با خطر کمتر ابتلا به این اختلال همراه بود. شایع‌ترین اختلال شخصیت همراه با این اختلال در میان جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و غیر مبتلا، اختلال شخصیت مرزی بود (9/17 درصد در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه ،8/4 درصد در جانبازان غیر مبتلا)، فراوانی اختلالات شخصیت اجتنابی (4/10درصد در مقابل 9/1 درصد)، وابسته (4/10 درصد در مقابل 0/0 درصد) و منفی‌گرا (5/7 درصد در مقابل 0/1 درصد) نیز در جانبازان مبتلا نسبت به سایر جانبازان بالاتر بود.
نتیجه‌گیری: اختلال استرس پس از سانحه در جمعیت جانبازان دفاع مقدس بالا است و همبودی قابل توجه آن با برخی اختلالات شخصیت، نیاز به ارزیابی دقیق وضعیت سلامت روان این افراد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Post Traumatic Stress Disorder and Comorbid Personality Disorders in the Groups Veterans Tehran City

نویسندگان [English]

  • M Shafiee-Kamalabadi
  • I Bigdeli
  • K Alavi
  • F Kianersi
چکیده [English]

Introduction: IRAN has experienced eight years of war and currently more than 5,000 war veterans are living in Tehran but accurate information about their mental health status is unknown. This study aimed to determine the prevalence of post traumatic stress disorder (PTSD) in veterans of Tehran.
Method: Research design, the nature and objectives of the survey are described. 172 people of veterans of five different areas in Tehran were selected by random cluster sampling to participate in the research. The research questionnaires included: Mississippi traumatic stress scale (scale) and the Millon Clinical Multiaxial questionnaires 3 (MCMI-III) was completed. Data were analyzed using significant test for two independent proportions.
Results: The prevalence of post traumatic stress disorder in veterans was 39 percent. Percentage of chemical injury was under 25 percent and higher than a bachelor's degree was associated with a lower risk of suffering from this disorder (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Post Traumatic Stress Disorder
  • Personality Disorder
  • Veterans