رابطه هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان در زنان شهر اصفهان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین رابطه‌ی هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان در زنان شهر اصفهان انجام شد.
روش: روش تحقیق به کار گرفته شده، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی زنان شهر اصفهان و نمونه مورد مطالعه 450 نفر از جامعه مورد نظر بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سنجش هم وابستگی و مقیاس دشواری های تنظیم هیجان بود. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه بین هم وابستگی با دشواری های تنظیم هیجان معنادار است. همچنین بین مؤلفه های دشواری تنظیم هیجان و هم وابستگی ارتباط چندگانه معناداری وجود دارد و مؤلفه‌های دشواری های تنظیم هیجان از طریق مؤلفه های هم وابستگی قابل پیش بینی است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، می توان بیان کرد که هم وابستگی متغیر مهمی در پیش بینی دشواری های تنظیم هیجان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Codependency with Difficulties in Emotion Regulation in Females of Isfahan

نویسندگان [English]

  • S Motiean
  • M Ghorbani
  • M Golparvar
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to investigate the relationship between codependency with difficulties in emotion regulation in females of Isfahan.
Method: This is descriptive and correlative research. The sample included 450 females who were selected by available sampling method. All the participants completed Codependency Assessment Tool (CODAT) and Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple of regression analysis.
Results: The result showed that there are significant relations between codependency with difficulties in emotion regulation. Results also revealed that there are significant multiple relations between subscales of codependency with difficulties in emotion regulation and subscales of difficulties in emotion regulation are forecastable with subscales of codependency.
Conclusion: It can be said codependency is an important variable to predict of difficulties in emotion Regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codependency
  • Difficulties in Emotion Regulation
  • Females