مقایسه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد بهنجار

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و طرحواره‌های هیجانی در همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و بهنجار بود.
روش: 30 نفر از همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به‌شیوه‌ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با 30 نفر از همسران افراد بهنجار مورد همتاسازی قرار گرفتند. دو گروه شرکت‌کننده پرسشنامه‌ نظم‌جویی شناختی هیجان‌ و پرسشنامه طرحواره‌های هیجانی‌ را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل چندمتغیری واریانس استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که در راهبردهای نظم‌جویی شناختی سازش‌نایافته ملامت خویش، نشخوارگری، فاجعه‌سازی و ملامت دیگران و در طرحواره‌های هیجانی نشخوار ذهنی، گناه، غیرقابل کنترل بودن، سرزنش و تلاش برای منطقی بودن، میانگین نمرات همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد بیشتر از همسران افراد بهنجار است. در راهبردهای نظم‌جویی شناختی سازش‌یافته، شامل تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه‌گیری و در طرحواره‌های هیجانی ابراز احساسات، قابل درک بودن و پذیرش هیجانات، همسران افراد بهنجار نمرات بیشتری در مقایسه با همسران افراد مبتلا به سوء مصرف مواد به دست آوردند.
نتیجه‌گیری: همسران مبتلایان به سوء مصرف مواد، برای مدیریت هیجان‌های برخاسته از موقعیت‌های تنش‌زا از طرحواره‌های هیجانی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی نامناسبی استفاده می‌کنند؛ استفاده از این راهبردهای نامناسب می‌تواند آنها را در معرض مشکلات روانی و ناسازگاری‌های زناشویی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessments of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Emotional Schemas in Spouses of People with Substance Abuse and Spouses of Normal People

نویسندگان [English]

  • J Hasani
  • E Tajodini
  • A Ghaedniyaie-Jahromi
  • Sh Farmani-Shahreza
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to assess the cognitive emotion regulation strategies and emotional schemas in spouses of people with substance abuse and spouses of normal people.
Method: 30 spouses of patients with substance abuse selected by available sampling method and were matched with 30 spouses of normal people. Two groups completed cognitive emotion regulation questionnaire (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) and emotional schemas questionnaire (Leahy, 2002). In order to analysis data Multiravriat Analysis of Variance (MANOVA) was used.
Results: The results indicated that the maen of score of spouses of people with substance abuse in self-blame, rumination, catastrophizing and other blame maladaptive cognitive emotion regulation strategies and rumination, guilt, uncontrollable, blame and demands for rationality emotional schemas were more than spouses of normal people. In positive refocusing, refocus on planning, positive reappraisal and putting into perspective adaptive cognitive emotion regulation strategies and expression, acceptance of feeling and comprehensibility emotional schemas spouses of normal people aquired more scores than spouses of people with substance abuse.
Conclusion: Spouses of people with substance abuse in order to manage emotions come from stressful situations use from maladaptive cognitive emotion regulation strategies and emotional schemas. Using these maladaptive strategies can put them at risk of mental problems and marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion
  • cognitive emotion regulation
  • Emotional Schema
  • Wives of People with Substance Abuse