تأثیر آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر افزایش میزان خوش‌بینی دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در چند سال اخیر، خوش‌بینی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روانشناسی مثبت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گشته است؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت که خوش‌بینی همانند سلاحی است که باعث سلامت‌روانی و جسمانی، رضایت از زندگی، بهبود عملکرد خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی می‌شود. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی بر افزایش میزان خوش‌بینی دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه‌ی شهر همدان بود.
روش: روش مطالعه نیمه آزمایشی، به صورت پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه دبیرستانهای روزانه و دولتی شهر همدان و روش نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. در چارچوب طرح آزمایشی، 48 نفر از دانش‌آموزان به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه 24 نفری(یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. در این پژوهش در مرحله پیش آزمون ، از پرسشنامه‌ی خوش‌بینی الری و فینچام(2000) استفاده شد و سپس طرح آزمایشی برای گروه آزمایش طی ده جلسه اجرا شد و پس از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد و داده‌ها با استفاده از آزمون T برای مقایسه دو گروه مستقل تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش خوش‌بینی به روش قصه‌گویی، در افزایش خوش‌بینی دانش‌آموزان مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که با توجه به ظرفیتها و نیازهای ویژه‌ی کودکان و نوجوانان، لازم است که در امر آموزش و درمان این قشر، از روشهای جدیدی همچون قصه گویی بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Optimism Instruction by Storytelling on Increasing of Optimism in Students

نویسندگان [English]

  • G Alizade
  • R Kordnoghabi
  • N Nazari
چکیده [English]

Introduction: Today, optimism as a positive psychology main topic has great importance. So, we consider optimism as a weapon that causes mental and physical health, life satisfaction, and improved family function, academic, social and career. Therefore, this study was conducted to examine the results of the impact of optimism instruction by storytelling on increasing optimism on first grade high school girl students in Hamadan.
Method: An experimental method designed with control and experimental groups, undergoing pre-test and post-test used. The subjects were selected from the first grade high school girl students in Hamadan, using the multistage cluster sampling. The subjects were classified into control and experimental group, randomly selected from the comprised sample of 48 students. The research instrument was the Optimism Questionnaire. Experimental treatment was conducted on the experimental group during 10 sessions and then post-tests for experimental group were administrated on the subjects. Statistical analysis was conducted by analysis of independent samples, T- test using SPSS-16 software.
Results: The results showed that optimism instruction by storytelling has significant effect on increasing optimism in the first grade high school girl students.
Conclusion: It is necessary to use the new methods of therapy such as storytelling for children and adolescents' therapy and education according to their capacities and requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimism Instruction
  • Storytelling
  • students