اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه آزاد واحد ساری

چکیده

مقدمه: مدل طرحواره درمانی جهت آسیب شناسی ارتباط والدین با کودک ارائه گردیده است و با تأکید بر روابط بین فردی از دوران کودکی تا زمان حال ، سبب کاهش سطح طرحواره های ناسازگار اولیه و نشانه‌های روان رنجوری می‌گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره، بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه در نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و طرح آن پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز بهزیستی استان سمنان می‌باشد. از میان 31 نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی، دو نمونه با روش نمونه گیری طبقه‌ای، با توجه به جنسیت آزمودنیها انتخاب گردید . درنهایت 16 نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست به گروه آزمایش و 15 نفر دیگر به گروه کنترل اختصاص یافت. در مرحله پیش آزمون، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ بر روی همه آزمودنی‌ها( گروه مداخله و کنترل) اجرا شد و سپس گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره بر روی گروه آزمایش انجام پذیرفت؛ پس از پایان دوره 12 جلسه ای درمان ، مجدداً همان پرسشنامه در هر دو گروه اجرا گردید و پس از یک ماه نیز به منظور پی‌گیری، آزمونها مجدداً اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که در خصوص کاهش طرحواره‌های ناسازگار اولیه ، بین دو گروه مورد مقایسه تفاوت معنادار آماری وجود ندارد؛ اما یک روند افزایشی ملایم در پنج طرحواره مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره در طی 12 جلسه نتوانست سبب کاهش و تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شود و جهت به دست آمدن نتایج آماری معنادار، به مدت جلسات بیشتری نیاز است. به لحاظ بالینی، سیر مثبت در طرحواره‌های خود تحول نایافته/گرفتار، معیارهای سرسختانه/ عیب‌جویی افراطی، استحقاق/ بزرگ منشی، رهاشدگی/ بی‌ثباتی و بازداری هیجانی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Schema-Focused Cognitive Group Therapy on Early Maladaptive Schemas of Homeless and Difficult Parents Adolescents

نویسندگان [English]

  • Sh Makvand-Hosseini 1
  • A.M Rezaei 1
  • M Ezzedin 2
چکیده [English]

Introduction: The model of Schema Therapy basically designed for the pathology of parenting and by focusing on the interpersonal relationships from childhood to adulthood has leaded to a decrease level in the early maladaptive schemas and also the neurotic symptoms. The aim of present study was to examine the effectiveness of Schema-focused Cognitive Group Therapy on the adjustment in the early maladaptive schemes of homeless adolescents as well as adolescents with difficult parenting situation.
Method: This applied study has used a pretest - posttest with control group design. The study population consisted of all homeless and difficult parenting adolescents of Behzisty centers in Semnan. Among 31 homeless and difficult parenting adolescents residing in Behzisty centers of Semnan, two groups were selected using a comparative stratified sampling method according to gender of subjects. Accordingly, 16 subjects were assigned to experimental group and 15 remaining individuals were assigned to control group. In the pretest stage, Young's Early Maladaptive Schemas Questionnaire was filled by all subjects (experimental and control group) and schema-focused cognitive group's therapy was administered thereafter on the experimental group adolescents. After 12 therapeutic sessions, both groups repeated questionnaire completion and a follow-up were also made after 30 days. Data was extracted from the questionnaires and analyzed by a MANCOVA statistical analysis.
Results: The results showed no significant differences for the early maladaptive schemas between two groups but a positive trend was observed for 5 schemas.
Conclusion: The Schema-focused Group Therapy could not reduce the early maladaptive schemas of these adolescent in a 12 psychotherapy sessions and it seems that more therapeutic sessions is necessary. A clinically positive trend was found for 1- Enmeshment/Undeveloped self, 2- Unrelenting Standards/Hyper criticalness, 3- Entitlement/Grandiosity, 4-Abandonment/Instability, 5- Emotional inhibition schemas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Group Therapy
  • Schema Therapy
  • Early Maladaptive Schemas
  • Homeless
  • Difficult Parents