مقایسه مزاج های عاطفی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات آذربایجان غربی

4 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

5 دانشگاه پیام نور بوکان

چکیده

مقدمه: یک مناقشه حل نشده بر سر اینکه آیا اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی باید در یک طیف مشابه در نظر گرفته شوند یا نه وجود دارد. هدف مطالعه حاضر فهم بیشتر در مورد تشابهات و تفاوت‌های بین دو اختلال به وسیله بررسی مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره-های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار است.
روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای است که 90 نفر، شامل 30 بیمار اختلال شخصیت مرزی (15 زن و 15 مرد)، 30 بیمار دوقطبی (15 زن و 15 مرد) و 30 نفر افراد بهنجار (15 زن، 25 مرد) انتخاب شده با روش نمونه‌گیری در دسترس، در آن شرکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این مطالعه، از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محورI، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور II، مقیاس‌ پریشانی روان‌شناختی کسلر، نسخه کوتاه ارزیابی مزاج ممفیس، پیزا، پاریس و سن دیگو و پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با بیماران دوقطبی و افراد بهنجار در 18 طرح‌واره ناسازگار اولیه و مزاج‌های عاطفی نمرات بالاتری را به دست آوردند؛ همچنین بیماران دوقطبی در مزاج‌های عاطفی ادواری خویی و تحریک پذیر و طرح‌واره‌های رها شدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، خود تحول نیافته/ گرفتار، استحقاق/ بزرگ منشی، پذیرش جویی/ جلب توجه و تنبیه نسبت به گروه افراد بهنجار تفاوت معناداری نشان دادند و نمرات بالاتری را به دست آوردند.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در اختلال شخصیت مرزی نسبت به اختلال دوقطبی شدت بیشتری دارند. این یافته‌ها بر تمایز بین دو اختلال تأکید می‌کند و بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دو اختلال بیشتر متفاوتند تا مشابه. به طور کلی ارتباط قابل توجهی بین سطوح بالای مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اختلال شخصیت مرزی وجود دارد. در نهایت ترکیب خاصی از حساسیت مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، با نوع خاصی از آسیب‌شناسی روانی مرتبط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Affective Temperament and Early Maladaptive Self-Schemas in Borderline Personality Patients, Bipolar Patients and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • Q Nabizadeh-Chianeh 1
  • H Poursharifi 1
  • A Farnam 2
  • H Qaderi 3
  • B Ansari-Zangakani 4
  • N Shiralizadeh 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

Introduction: There is an unsolved debate on whether borderline personality disorder and bipolar disorder should be considered in similar spectrum or in distinct spectrum. The aim of the present study is to further the understanding of the similarities and differences between the two disorders by investigating borderline patients, bipolar patients and normal people in terms of various affective temperaments and maladaptive self-schemas.
Method: The present descriptive- comparative study consisted of 90 people including 30 Borderline personality patients (15 females and 15 males), 30 bipolar patients (15 females and 15 males) and 30 normal individuals (15 females, 15 males) who had been selected by available sampling. For data gathering Demographic properties questionnaire, Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders, The Kessler Psychological Distress Scale, The short version of the Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Auto questionnaire, Young Schema Questionnaire were used in this study. The gathered data is analyzed by SPSS-19 and descriptive statistic indexes, and Multivariate Analysis of Variance.
Results: The present study demonstrated significantly higher mean scores on affective temperaments and 18 early maladaptive self-schemas for the borderline patients, Compared to the bipolar patients and the normal people. Also, the bipolar patients differed significantly from normal people by higher mean scores on the cyclothymic and irritable temperament and most of the early maladaptive self-schemas (Abandonment/ instability, Mistrust/abuse, Social isolation/ alienation, Vulnerability to harm or illness, Enmeshment/ undeveloped self, Entitlement/ grandiosity, Approval-seeking/ recognition-seeking, Punitiveness).
Conclusion: The present study showed that affective temperaments and maladaptive self-schemas are more severe in borderline patients than in bipolar patients. These findings point to Distinction between the two disorders and therefore can be concluded that the two disorders differ from most of the same. Overall, there was a noticeable relationship in the high levels of affective temperaments and maladaptive self-schemas with the borderline personality disorder. Finally, Particular combination of sensitivity affective temperaments and maladaptive self-schemas was relevant with special psychopathology species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective Temperament
  • Maladaptive Self-Schemas
  • Borderline Patients
  • Bipolar Patients