مقایسه ی نشخوار فکری و مکانیسم های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسواسی-جبری با افراد غیر مبتلا

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش، مقایسه‌ی نشخوار فکری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسواسی- جبری با افراد غیرمبتلا بود.
روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی بود. نمونه شامل 30 نفر مبتلا به اختلال افسردگی (زن)، 30 نفر مبتلا به اختلال وسواسی- جبری (16 زن و14 مرد) و 60 نفر افراد غیرمبتلا (45 زن و 15 مرد) بود. نمونه‌ی بالینی با روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌ی غیرمبتلا به صورت هدفمند و با روش غربالگری با استفاده از پرسشنامه MMPI، انتخاب شدند. ابزارهای به‌کارگرفته‌شده شامل پرسشنامه-ی نشخوار فکری ، پرسشنامه‌ی مکانیسم‌های دفاعی و پرسشنامه‌ی 71 سؤالی MMPI بود. جهت تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان استفاده از نشخوارفکری در گروه افسرده و وسواسی، بیشتر از گروه غیرمبتلا بود. میزان استفاده از سبک دفاعی رشدنایافته در گروه‌های مبتلا بیشتر از گروه غیرمبتلا و میزان استفاده از سبک روان‌آزرده نیز در مبتلایان به افسردگی بیشتر از گروه وسواسی و غیرمبتلا بود. علاوه بر آن نتایج نشان داد که بین سه گروه در مکانیسم‌های دفاعی فرافکنی، ناارزنده‌سازی، گذاربه عمل، بدنی-سازی، خیال‌پردازی اوتیستیک، لایه‌سازی، پرخاشگری منفعلانه، جابه‌جایی، مجزاسازی، فرونشانی، والایش، شوخ‌طبعی، پیشاپیش‌نگری، دیگردوستی کاذب و ابطال، تفاوت وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، نشخوارفکری و مکانیسم‌های دفاعی نقش مهمی در اختلال‌های افسردگی اساسی و وسواسی - جبری دارند. تلاش در راستای کاهش به کارگیری نشخوار فکری و سبک‌های دفاعی رشدنایافته و روان‌آزرده می‌تواند گامی مهم جهت ارتقای سلامت روانی بیماران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Thinking Rumination and Defense Mechanisms in Patients Suffering from Major Depression and Obsessive-Compulsive Disorders with Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • A Sarraj-Khorrami
  • J Karami
  • Kh.M Momeni
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to compare thinking rumination and defence mechanisms in individuals suffering from major depression disorder and obsessive compulsive disorder with normal persons.
Method: The descriptive research was acausal-comparison kind. The sample included 30 clinical depressed people (women), 30 clinical obsessive ones (16 women,14 men) , and 60 unaffected people (45 women,15 men). The clinical sample was selected by purposive sampling method and normal sample was selected with purposive form and by screening method using MMPI questionnaire.The used instruments included thinking rumination questionnaire(RQ), defence mechanisms questionnaire (DSQ40) and MMPI 71 question questionnaire. For data analysis, the multivariate variance analysis (MANOVA) was used.
Results: The results showed that the amount of thinking rumination in depressed and compulsive group was more than the normal group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Rumination
  • Defence Mechanisms
  • Major Depression Disorder
  • Obsessive-Compulsive disorder