تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان شدت درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: درمان های مبتنی بر پذیرش باعث افزایش انعطاف پذیری روانشناختی و در نتیجه سازگاری بهتر با درد مزمن و مشکلات و ناتوانی های جسمانی ناشی از آن در افراد مبتلا به دردهای مزمن می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن در شهر اصفهان انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد و جامعه مورد مطالعه آن را کلیه زنان مبتلا به کمردرد مزمن ساکن در شهر اصفهان، تشکیل می دادند. شرکت کنندگان پژوهش شامل 40 نفر از زنان مبتلا به کمردرد مزمن بودند که به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود و خروج از سه کلینیک و مطب خصوصی ارتوپدی و ستون فقرات در شهر اصفهان، انتخاب شده و به تصادف در دو گروه 20 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه غربالگری چندبعدی درد بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل گردید؛ سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه یک ساعته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز از روش تحلیل واریانس با اندازه های مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین میزان درد شرکت کنندگان گروه آزمایش در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بنابر یافته های این مطالعه، این شیوه درمانی می تواند، سبب کاهش میزان درد تجربه شده زنان مبتلا به کمردرد مزمن شود و نمایانگر افق های تازه ای در مداخلات بالینی است و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله ای مؤثر سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the Rate of Pain Intensity in Women with Chronic Low Back Pain

نویسندگان [English]

  • F Irandoost 1
  • H.T Neshat-Doost 2
  • M.A Nadi 1
  • S Safary 2
چکیده [English]

Introduction: Acceptance and commitment therapy (ACT) may enhance psychological flexibility and subsequently better coping with chronic pain and its difficulties and disabilities. The present research was conducted to study the effect of Acceptance and Commitment Therapy on the rate of pain intensity in females with chronic low back pain in Isfahan.
Method: This study was a semi-experimental research, and a pre-test, post-test, follow-up design with control group was applied. Statistical universe included all women with chronic low back pain in Isfahan. 40 women with chronic low back pain were selected using convenience sampling as well as based on entrance and exist standards from three clinics and private offices of orthopedics and spinal column in "Isfahan and randomly were assigned into two 20 persons control and experimental group. The measurement tool was Multidimensional pain inventory-screening that was completed by the participants in the pre-test, post-test and follow-up stages. Then the experimental group received ACT for 8 one hour sessions. For statistical data analysis, variance analysis with repeated measures is used.
Results: Results of data analysis indicated that there is a meaningful decrease in pain intensity in experimental group in pre-test, post-test and follow-up stages.
Conclusion: According to the results, this therapy method can decrease the rate of pain intensity in women with chronic low back pain and represents new horizons in clinical interventions and can be used as an appropriate intervention method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Pain Intensity
  • Chronic Low Back Pain