مقایسه عملکرد توجه در افراد وابسته و غیر وابسته به مت آمفتامین

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد توجه در افراد وابسته به مت‌آمفتامین و افراد غیر وابسته بود.
روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه‌ای بود . از بین کلینیک های تخصصی ترک اعتیاد شهرستان ساوه، 30 نفر مرد وابسته به مت آمفتامین که برحسب مصاحبه تشخیصی روانپزشک و ملاک‌های متن تجدید نظر شده چهارمین راهنمای آماری و تشخیصی اختلال های روانی، به عنوان گروه وابسته به مت آمفتامین تشخیص داده شدند، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس 30 نفر مرد غیر وابسته به مت آمفتامین (که از لحاظ سن، جنس و سطح تحصیلات گروه وابسته ) شدند، به عنوان گروه غیروابسته انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از آزمون استروپ، آزمون نشانه دهی فضایی و آزمون اثرسایمون که از آزمون‌های بخش توجه نرم افزار CogLab هستند، استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عملکرد افراد وابسته به مت آمفتامین در متغیرهای توجه انتخابی مبتنی بر گزینش پاسخ (که با اثر سایمون سنجیده می شود)، موقعیت های معتبر و نامعتبر نشانه دهی فضایی که توجه دیداری را می‌سنجند، و توجه انتخابی مبتنی بر شناسایی محرک (که با اثر استروپ سنجیده می شود)، با گروه غیر وابسته به مت آمفتامین تفاوت معنادار دارد. اما دو گروه در توجه دیداری، زمانی که هیچ علامتی برای محل محرک ارائه نمی شود ( شرایط خنثی )، تفاوت معناداری نشان ندادند.
نتیجه‌گیری: براساس این یافته ها می‌توان نتیجه گرفت که مت آمفتامین اثرات قابل توجهی بر تضعیف عملکرد توجه می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Attention Performance between Dependent and Non-Dependent Individuals to Methamphetamine

نویسندگان [English]

  • Sh Haddad
  • M Khosravi
  • M Najafi
  • P Sabahi
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to comparison of attention performance between dependent and non-dependent individuals to Methamphetamine.
Method: The research design was a Causal-Comparative research. From rehabilitation centers in Saveh City, 30 men based on psychiatric diagnosing interview and DSM-TV-TR criteria selected with convenience sampling method as methamphetamine’s dependent group. Then, 30 normal men who were matched by age, gender and educational levels with dependent group, selected as an independent group. To collect data, the Stroop test, spatial cuing and Simon effect which are a part of Coglab software, were used. Data analyzed by, multivariate analysis of variance, analysis of variance tests.
Results: The result showed that dependent individuals’ to methamphetamine attention function was different with independent individuals, in selective attention based on response choice (tested with Simon effect), valid situation and invalid situation of spatial cuing which assessed by visual attention, and also selective attention (which is tested by Stroop effect) based on stimuli recognition. But, both groups didn't show any significant difference in visual attention when there was not any sign for stimuli position (neutral condition).
Conclusion: According to these findings, methamphetamine has significant effect on weakling attention function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • selective attention
  • Visual Attentionn
  • Spatial Cuing
  • Methamphetamine