شیوع شناسی اختلالات روانی و عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر آن در دانشجویان جدید الورود دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

5 دانشگاه علوم پزشکی ایران

6 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، بررسی شیوع اختلالات روانی در دانشجویان جدید الورود دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بود.
روش: در این مطالعه مقطعی، 500 دانشجو از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با روش نمونه گیری سهمی انتخاب شدند. شرکت کنندگان توسط مصاحبه گران آموزش دیده، با فرم مصاحبه تشخیصی بین المللی جامع مورد مصاحبه قرار گرفتند. همچنین پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی را تکمیل کردند.
یافته‌ها: شیوع اختلالات هراس اختصاصی (7/15درصد)، هراس اجتماعی (2/13درصد)، وسواسی - جبری (8/9درصد)، افسردگی عمده (5/8درصد) و جسمانی سازی (7/4درصد) به دست آمدو نیزشیوع کلی بیماری های روانی در این پژوهش7/درصد بود. نتایج نشان دادند که درصد ابتلا به اختلالات روانی در دانشجویان خوابگاهی، دانشجویان پسر و مقطع تحصیلی پایین تربیشتر است.
نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات روانی در دانشجویان به عنوان یکی از قشر های فرهیخته ی کشور به طور چشم گیری بالا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Mental Disorders and Demographic Factors that Influence the Freshmen Students of Tehran City Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • H Yaghubi 1
  • M Karimi 2
  • A Omidi 3
  • N Mesbah 4
  • Sh Kahani 5
  • M Abedi-Qelich-Qeshlaq 6
1
2
3
4
5
6
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the prevalence of mental disorders in freshman college students in Tehran Universities of Medical Sciences.
Method: In this cross-sectional study, 500 students of Tehran Universities of Medical Sciences were selected by sampling a share. Participants by trained interviewers with the Composite International Diagnostic Interview (CIDI) were interviewed. The demographic questionnaire was completed.
Results: The results showed that percentage of psychiatric disorders on campus students, male students, and lower educational level is higher.
Conclusion: The prevalence of psychiatric disorders in students as one of the educated class of markedly high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • CIDI
  • Mental Disorder
  • college student