اثربخشی درمان نوروفیدبک بر علائم کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه /فزون کنش

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان ، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر بخشی نوروفیدبک بر کاهش علائم بیش فعالی انجام شد.

روش: پژوهش حاضر آزمایشی از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون  با گروه کنترل  بود. بدین منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی نوع مختلط به شیوه نمونه گیری ملاک محور در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و دارونما (15 نفر) به تصادف گمارده شدند. کلیه آزمودنی ها قبل و بعد از درمان با آزمون کامپیوتری TOVA در دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون)ارزیابی شدند؛ داده ها با روش آماری کواریانس تحلیل شدند.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که 50 جلسه  آموزش نوروفیدبک  منجر به بهبود توجه در گروه آزمایش شد. اما در درمان تکانشگری تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: اثربخشی درمان با نوروفیدبک در نارسایی توجه در مقایسه با تکانشگری در کودکان مبتلا به ADHD احتمالاً به دلیل درگیری فزونتر فرایندهای عصبی ـ عضوی در توجه نسبت به تکانشگری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of the Neurofeedback Therapy on Symptoms of Attention Deficit / Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • I Bigdeli, 1
  • M. Najafi, 2
  • E Asbaghi, 3
  • E Majdara, 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: The Aim of Present Research Was to Investigat the Effectiveness of Neurofeedback on Reduction of ADHD Symptoms.

Method: the research method of this study was pre-test,  post-test experimental with control group. Sample size was 30 subjects that were randomly selected and placed in two groups , experimental (15 subject) and placebo(15 subject). All Subjects were assessed with the TOVA Test in two stages (pretest and post test ). Data were analyzed through covariance statistical test.

Result: The results showed that 50 sessions of neurofeedback training lead to the experimental groups improvement in attention but no  significant different in impulsive treatment.

Conclusion: inattention in children with ADHD is controlled by neurofeedback but neurofeedback is not effective on impulsion. This result may place due to more neuro-organic processes in attention than in implosion that present in informative cues in EEG on improvement of attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit-Hyperactivity Disorder
  • Neurofeedbacks