اثربخشی مداخلات یکپارچگی حسی مبتنی بر گروه، بر توجه، بیش فعالی و تکانشگری دانش آموزان مقطع ابتدایی با اختلال نقص توجه-بیش فعالی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد همدان، همدان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه ملایر، همدان، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: مداخلات گروهی به طور فزاینده ای در موقعیت های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد و راهبردی برای ذخیره زمان و انرژی در ارائه خدمات بالینی می باشد. از جمله مداخلاتی که می توان به صورت گروهی مورد استفاده قرار داد درمان یکپارچگی حسی می باشد. مداخلات یکپارچگی حسی برای حل مشکلات یکپارچگی و پردازش حسی مورد استفاده قرار می گیرد. کودکان مبتلا به نقص توجه بیش فعالی مشکلات یکپارچگی و پردازش حسی را تجربه می‌کنند. اختلال نقص توجه-بیش فعالی، یکی از اختلال­های رفتاری است که بر عملکرد تحصیلی- اجتماعی کودکان، تاثیر منفی می گذارند. باتوجه به اینکه مشکلات پردازش و یکپارچگی حسی در این کودکان گزارش شده است و رویکردهای موثری نظیر درمان یکپارچگی حسی جهت مداخله در این حوزه در دسترس است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخلات گروهی یکپارچگی حسی بر نشانه­های اختلال نقص توجه-بیش فعالی دانش­آموزان دوره ابتدایی شهر همدان انجام شد.

 روش: این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود، شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 39 کودک 6-12 ساله با اختلال نقص توجه-بیش فعالی بودند که به صورت تصادفی از بین مدارس عادی همدان انتخاب و به دو گرو 24 نفر دختر (10 نفر کنترل،14 نفر آزمایش) و 15 نفر پسر (6 نفر کنترل،9 نفر آزمایش) تقسیم شدند. گروه های آزمایش هفته­ای سه بار و طی 10 جلسه یک ساعته مداخله یکپارچگی حسی  در حضور والدین دریافت نمود. نشانه­های اختلال نقص توجه-بیش فعالی  هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه نشانه­های مرضی کودکان ارزیابی شد.

 یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس عاملی نشان داد که یکپارچگی حسی بر بیش فعالی، نقص توجه و تکانشگری آزمودنی های گروه آزمایش تاثیر معنی دار داشت، بعلاوه جنسیت و تعامل مداخله و جنسیت تأثیر معنی دار نداشت.

 نتیجه گیری: در مجموع مداخلات گروهی یکپارچگی حسی به طور معناداری بر نقص توجه، بیش فعالی و تکانشگری نمونه مورد نظر تأثیر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group-Based Sensory Integration Intervention on Attention, Hyperactivity and Impulsivity of Elementary Students with ADHD

نویسندگان [English]

  • M Motahari-Muyed, 1
  • M Asgari, 2
  • S Gharebaghi, 3
چکیده [English]

Introduction: Group interventions are increasingly used in clinical situations and a strategy to save time and energy in providing clinical services. One of the interventions that can be used group is sensory integration therapy. Sensory integration interventions are used to solve the problems of integration and sensory processing.  Children with attention deficit hyperactivity experience sensory integration and processing difficulties. Attention deficit-hyperactivity disorder is a behavioral disorder that effects negatively on the social and academic performance of children. Since sensory integration problems in these children is clear and effective approaches, such as sensory integration therapy is available. This study aimed to determine the effectiveness of group sensory integration intervention on attentions deficit-hyperactivity disorder elementary school students in Hamadan with family focus.

Method: This was a quasi-experimental study. The participants in this study included 39 children 6-12 year old with attention deficit-hyperactivity disorder who were randomly selected from the schools of Hamadan and were divided to two groups of 24 females (10 people as control group, 14 people as experimental group) and 15 males (6 people as control group, 9 people as experimental group). Three times a week experimental groups and over 10 one-hour sessions received in the presence of parents the sensory integration intervention. Attention deficit-hyperactivity symptoms in both groups were assessed using children disease symptoms questionnaire.

Results: Analysis of data using analysis of variance showed that sensory integration had a significant impact on the hyperactivity, attention deficit and impulsivity of testers in the experimental group. In addition, gender and intervention interaction and gender had no significant impact.

Conclusion: Overall, group sensory integration intervention had impact significantly on attention deficit, hyperactivity and impulsivity of sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperactivity
  • Impulsivity
  • attention deficit
  • Group Sensory Integration Intervention