مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بر کاهش علائم اضطراب در دانشجویان دختر دارای اختلال اضطراب اجتماعی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال اضطراب اجتماعی، شایعترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند. هریک از درمانهای روانشناختی، بر درمان جنبه ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده و فقط تا حدودی موفق بوده است. اخیرا درمانهای جدیدتر مانند فراشناخت و آموزش نوروفیدبک مدنظر قرار گرفته اند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با نوروفیدبک در کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی بود.

روش: این پژوهش از نوع مطالعه تک آزمودنی و نمونه گیری داوطلبانه بود. 7 نفر دانشجو با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی از دانشگاه فردوسی و فرهنگیان مشهد، همتا شده، بصورت تصادفی در سه گروه (کنترل، فراشناخت و نوروفیدبک) جای گرفتند. از پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و مصاحبه تشخیصی DSM-IV-TR استفاده شد. درمان فردی فراشناخت بصورت 8جلسه هفتگی و نوروفیدبک 16جلسه، سه بار درهفته اجرا شد. پرسشنامه دوبار در میانه درمان، سپس انتهای درمان و در پیگیری 45روزه، تکمیل شد و برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی استفاده گردید.

یافته ها: درمان فراشناخت و نوروفیدبک در دو آزمودنی دارای اختلال اضطراب اجتماعی خفیف، 88 و47درصد بهبودی در انتهای درمان نشان دادند. تغییرات سه آزمودنی دارای اختلال شدیدتر در گروه فراشناخت یا نوروفیدبک، در محدوده17 تا 39درصد بهبودی بوده و بهبودی آزمودنیها در پیگیری ادامه یافته است.

نتیجه گیری: درمان فراشناخت و نوروفیدبک بطور اثربخشی توانستند اختلال اضطراب اجتماعی را نسبت به گروه کنترل بهبود بخشند اما اثربخشی بیشتر درمان فراشناخت برای کاهش علائم اضطراب اجتماعی خفیف و نوروفیدبک برای اختلال اضطراب اجتماعی شدیدتر مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study Effectiveness of Metacognitive Therapy with Neurofeedback Training on Reducing Anxiety Symptoms in Female Students with Social Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • F Ghayour-Kazemi, 1
  • Z Sepehri-Shamloo, 2
  • A Mashhadi, 3
  • A Ghanaei-Chamanabad, 4
چکیده [English]

Introduction: Social Anxiety Disorder (SAD) is the most common anxiety disorder that damages ones' functionsand social relationships. Each one of the therapeutic approaches has focused on treating one aspect of the damaged substructures in this disorder and none was completely successful. So lately new treatments such as Metacognitive therapy (MCT) and Neurofeedback training are considered. The aim of this research was to compare MCT with Neurofeedback in reducing the symptoms of SAD.

Method: This research was a single subject study with volunteer sampling method. 7 students from Ferdowsi and Farhangian universities of Mashhad were peered and replaced randomly in three groups (control, MCT and Neurofeedback). Conner's Social Phobia Inventory and DSM-IV-TR structured interview were used. 8 session per week for MCT and 16 sessions 3 times per week for neurofeedback was performed. Conner's Inventory was answered 2 times within and at the end of the treatment and also in 45 days follow-up. Percent recovery was used for data analysis.

Results: MCT and neurofeedback had 88 and 49 percent recovery in milder SAD subjects at the end of the sessions and Percent recovery in the three more severe subjects in both treatments was in the range of 17 to 39 percent and recovery for all the subjects has continued in the follow up.

Conclusion: MCT and Neurofeedback were both effective in reducing SAD comparing to control group but MCT was more effective in milder SAD and Neurofeedback was more effective in severe SAD than MCT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety
  • Anxiety
  • Metacognitive therapy
  • neurofeedback