اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری، افسردگی و کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به افسردگی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 : استادیار، گروه

3 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوارفکری، افسردگی و کارکردهای اجرایی دانشجویان مبتلا به افسردگی صورت گرفت.

روش: در قالب یک پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از نمونه گیری در دسترس 30 بیمار مبتلا به افسردگی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و گروه کنترل تقسیم شدند. برای اندازه گیری متغیرها از مقیاس افسردگی بک، سبک نشخوار فکری نولن-هوکسما و آزمون ایست-علامت و جهتتجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش نشخوارفکری، افسردگی و نقص بازداری افراد مبتلا به افسردگی شده است.

نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش حاضر، می توان بیان داشت که ذهن آگاهی می تواند علاوه بر بهبود نشانه های روان شناختی بر کارکردهای اجرایی و مکانیسم های زیربنایی نوروسایکولوژیک افسردگی نیز مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effectiveness of Mindfulness -Based Cognitive Therapy on Rumination, Depression and Executive Functions in Depressed Patients

نویسندگان [English]

  • S Shirinzadeh-Dastgiri, 1
  • K Beshlide 2
  • N Hamid, 3
  • A Marashi, 4
  • E Hashemi-Sheykhshabani, 3
1
2
3
4
چکیده [English]

Introduction: The study aimed to investigate the effect of Mindfulness -based cognitive therapy on rumination, depression and executive functions at college students with depression.

Method: In this experimental pretest-posttest study, thirty patients with Major Depressive Disorder were selected by convenience sampling and randomly assigned to experimental and control group. To measure the variables of the Beck Depression Inventory, rumination Nolen-Hoeksema and Stop-Signal Task was used and Multivariate analysis of variance was used to analyze the data.

Results: Data analysis showed that mindfulness-based cognitive therapy decreased rumination, depression and inhibition deficit in people with depression

Conclusion: Based on the findings of this study, it should be stated that the mindfulness not only affects the improving of psychological symptoms but also affects the executive functions and mechanisms underlying of neuropsychological depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • depression
  • rumination
  • executive Functions