رابطه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و هم‌جوشی فکر با مشکلات بین‌فردی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بروز مشکلات بین­فردی در بسیاری از اختلال­های روان­شناختی منجر به راه­اندازی پژوهش­های وسیع در این حیطه شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و هم­جوشی فکر با مشکلات بین­فردی بود.

روش­: در چارچوب طرح­ همبستگی، 300 نفر(150نفر دختر و150نفر پسر) از دانشجویان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و توسط پرسش­نامه­ راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان، پرسش­نامه هم­جوشی فکر و پرسش­نامه مشکلات بین­فردی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده­ها از طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیوه­ گام به گام  تجزیه و تحلیل شد.

یافته­ها: نتایج حاکی از وجود همبستگی مثبت بین راهبردهای سازش‎نایافته نظم­جویی شناختی هیجان و مؤلفه­های هم­جوشی فکر با بیشتر ابعاد مشکلات بین فردی بود، درحالی­که این رابطه برای راهبردهای سازش‎یافته نظم­جویی شناختی هیجان، منفی بود. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر نقش پیش­بین­کننده قوی راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان و مولفه­های هم­جوشی فکر برای بیشتر ابعاد مشکلات بین­فردی بود.

نتیجه­ گیری: راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان­ سازش­نایافته و همجوشی فکر  از همبسته­های روان­شناختی مشکلات بین­فردی است. این یافته­ها می­تواند واجد تلویحات بنیادی و کاربردی در حوزه روان­درمانی و سایر زمینه­های آموزشی و مداخلاتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Cognitive Emotion Regulation Strategies and Thought Fusion with Interpersonal Problems

نویسندگان [English]

  • J. Hasani, 1
  • N Mahmoodi, 2
  • S Gohari, 2
  • T Shahmoradifar, 2
چکیده [English]

Introduction: The indication of interpersonal problems in many psychological disorders has opened a most of research in this field. The goal of the present study was to assess the relationship of cognitive emotion regulation strategies and thought fusion with interpersonal problems.

Method: In correlational designs frameworke, 300 students (150 male and 150 female) were selected voluntarily and assessed by Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Thought Fusion Inventory and Interpersonal Problems Inventory. Data were analyzed using stepwise multiple regression method.

Results: Results indicated that there is positive corelation between maladaptive cognitive emotion regulation strategies and thought fusion components with most interpersonal problems dimentions, wheras this relation was negative for adaptive cognitive emotion regulation strategies. Moreover, the results of regression analysis indicated a strong predictor of cognitive emotion regulation strategies and thought fusion components for most interpersonal problems dimentions.

Conclusion: Maladaptive cognitive emotion regulation strategies and thought fusion components are psychological coorelates of interpersonal problems. These findigs have applied and basic implications in the field of psychotherapy and other educational and interventional contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • Cognitive Coping
  • Thought Fusion
  • Interpersonal problems