بررسی شرایط قضاوت عاطفی بر شناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم با عملکرد بالا در هر دو جنس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد،گروه مشاوره دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: شناخت اجتماعی مبتنی بر انتزاع های حاصل از تعاملات بین فردی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی شرایط قضاوت عاطفی برشناخت اجتماعی نوجوانان اتیسم با عملکرد بالا در هر دو جنس بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع آزمایشی و جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان پسر و دختراز دو مدرسه عادی و یک مدرسه مخصوص افراد اتیسم تشکیل دادند. حجم نمونه تعداد  28 نفر پسر و دختر در محدوده سنی 15-11 ساله بودند که به شیوه در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار آزمایشی شامل 10 تصویر جهت بازشناسی هیجان (5 تصویر مثبت و 5 تصویر منفی)بود که نیمی ازصاحبان آن عکس هادارای ملیت ایرانی و نیمی دیگراز آنها خارجی تبار بودند که باید تحت سه شرایط عاطفی(خود،دیگری،و مکان)مورد قضاوت قرار می گرفتند. جهت آزمون داده‌ها نیزاز تحلیل واریانس عاملی استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین بیان هیجان مثبت و منفی تحت دو شرایط قضاوت عاطفی (خود و دیگری) بر شناخت اجتماعی  نوجوانان اتیسم و عادی (گروه کنترل) تفاوت معناداری وجود دارد (01/0=)؛ ولی در مورد بیان هیجان مثبت و منفی تحت شرایط قضاوت عاطفی مکان (ملیت صاحب عکس) بر شناخت اجتماعی  نوجوانان اتیسم و عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد، فقط بین گروه پسر اتیسم و گروه دختر عادی در بیان هیجان مثبت تفاوت معناداری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: در مجموع نتیجه گرفته می‌شود که بیان هیجان مثبت و منفی تحت شرایط قضاوت عاطفی (خصوصاً قضاوت در مورد دیگران) در افراد اتیسم ضعیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Affective Judgment Conditions on Social Cognition of Adolescents with High-Functioning Autism in both Gender

نویسندگان [English]

  • N Alaghehbandh, 1
  • S Hosseinian, 2
چکیده [English]

Introduction: Social cognition is based on abstractions of interpersonal interactions. The aim of the present research was studying the affective judgment conditions on  social cognition  of adolescents with high-functioning  autism in both Gender.

Method:  This research was a experimental study and statistical population was included of the students of two normal schools and one special school of autistic adolescents. A sample of 28 students from 11 to 15 years old selected accidentally between three schools (14 girl students were selected only between one school and 14 students were at two schools), and they replaced in 2 experimental groups and 2 control groups randomly. The instrument consists of 10 pictures to emotional recognition (5 negative and 5 positive pictures) under three conditions of emotional judgment . The factorial  analysis is used for data test.

Results:  The results showed that there were significant differences between expression of positive and negative emotion under two affective judgment conditions (self & other) on social cognition in autistic and normal (control group) adolescents ( =0.01); But there were no significant differences between expression of positive and negative emotion under affective judgement of condition (location) on social cognition in autistic and normal adolescents. Only there was a significant difference between autistic boy group and normal girl group in expression of positive emotion under locational condition of affective judgment.

Conclusion: In sum, it concluded that expression of positive and negative emotion under affective judgment conditions (specifically, condition of other) were decreased in autistic people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Judgment Conditions
  • Social Cognition
  • Autism with High-Functioning