عوامل موثر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی: ویژگی های نظارتی و شخصیت هیجان طلبی والدین

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر حوادث ترافیکی کشنده ترین نوع حادثه برای کودکان است. مطالعات گوناگونی به بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر حوادث ترافیکی کودکان پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل خانواده شامل ویژگی های نظارتی و شخصیتی هر دو والد پدر و مادر بر درک خطر ترافیکی کودک پیش دبستانی بود.

روش: طرح پژوهش حاضر همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود. بدین منظور 105 کودک پیش دبستانی به همراه والدینشان از نواحی آموزشی 3 و 6 شهر مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش درک خطر کودکان از تکلیف شناسایی مکان ایمن و خطرناک عبور از خیابان و برای سنجش ویژگی‌های والدینی از پرسشنامه ویژگی‌های نظارت و ادراک خطرپذیری والدینی و پرسشنامه هیجان‌خواهی زاکرمن استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین متغیرهای درک خطر ترافیکی کودک و ویژگی‌های نظارتی والدین همبستگی مثبت معنادار و بین درک خطر ترافیکی کودک و  هیجان طلبی والدین همبستگی معنادار منفی وجود دارد. همچنین متغیرهای ویژگی‌های نظارتی مادر، هیجان طلبی مادر و هیجان طلبی پدر به تریتب به میزان 36%، 28% و 23% پیش بینی کننده های معنی داری برای درک خطر کودک بودند.

نتیجه گیری: درک خطر کودک تا حد زیادی می تواند متاثر از باورها و شیوه های والدین در مراقبت از کودک و ویژگی های شخصیتی آنها باشد. بنابراین در علت یابی و پیش‌گیری از حوادث کودکان باید به نقش مراقبتی والدین بالاخص مادر در پیش‌گیری از آسیب ها  و همچنین یادگیری های غیر مستقیمی که کودکان از رفتارهای مرتبط با خطر والدین دارند توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Preschoolers’ Traffic Risk Perception: Supervisory Characteristics and Sensation Seeking Personality of Parents

نویسندگان [English]

  • N Taheri, 1
  • Z Tabibi, 2
  • S.A Amin-Yazdi, 2
1
2
چکیده [English]

Introduction: One of the most deadly accidents for children is traffic accidents. Various studies have examined the factors influencing children’s traffic accidents. The purpose of the present study was to investigate the role of supervisory and personality characteristics of parents on risk perception of young children.

Method: A correlational study with a practical aim was conducted. A total of 105 preschoolers with their parents from two preschools situated in two districts 3 and 6 in Mashhad on a voluntarily basis participated. Preschool children’s danger perception was assessed by a pedestrian task of identifying safe and dangerous road crossing sites. The supervision attributes and risk _ taking questionnaire and Zuckerman sensation seeking questionnaire were used to measure the supervisory and personality characteristics of parents.

Results: Results showed that there were positive significant relationships between preschooler’s traffic danger perception and parental supervision features and there were negative significant relationships between preschooler’s traffic danger perception and sensation seeking of parents. Also supervisory characteristics of mothers, mother's sensation seeking and father's sensation seeking variables were significant predictors for the danger perception of young children.

Conclusion: Children's danger perception can be greatly influenced by the beliefs and practices of parents in the care of the child and by their personality traits. So parents’, especially mothers’ caring role and the importance of their indirect behaviors associated with risk should be considered when designing preventive measures in order to reduce children’s road accidents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Danger Perception
  • Parents Supervisory Features
  • Parents Sensation Seeking
  • Preschoolers