رواسازی و انطباق یابی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تبیین ویژگی های روان سنجی مقیاس خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA) در جامعه ایرانی و با روش توصیفی انجام شد.

روش: کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع کارشناسی در نیم سال اول سال تحصیلی 1394-1393، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند؛ که از این میان 402 دانشجو با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس 15 آیتمی خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی (SBSA)، مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک و مقیاس هراس اجتماعی (SPIN) جمع آوری شدند.

یافته ها: برای تعیین روایی آزمون از روش های روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) و روایی ملاکی با مقیاس اضطراب اجتماعی جرابک و مقیاس هراس اجتماعی (SPIN) و برای تعیین پایایی از روش همسانی درونی با شاخص آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی مدل 3 عاملی SBSA از برازش نسبتا مطلوبی برخوردار است. پایایی کلی مقیاس نیز از روش آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد.

نتیجه گیری: نتایج تحلیل های آماری نشان داد که می توان از این مقیاس برای ارزیابی خودباوری های مربوط به اضطراب اجتماعی در جمعیت ایرانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation and Adaptation of Self-Beliefs Related to Social Anxiety Scale (SBSA)

نویسندگان [English]

  • Z Adelipoor 1
  • A , Javadi 2
  • H Kareshki 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction: The present study was designed to evaluate the psychometric properties of self-beliefs related to social anxiety scale (SBSA) among Iranian society by using descriptive Method.

Method: Statistical population of this research was all students in Ferdowsi University of Mashhad in the first year of undergraduate of 2014-2015 academic years. 402 students were selected by cluster sampling method among them. Data were collected by using 15- items of self-beliefs related to social anxiety scale (SBSA);Jerabek's social anxiety scale and social phobia scale.

Results: Construct validity (confirmatory factor analysis) was used to determine validity of scale and also criterion –related validity was measured by with Jerabek's social anxiety scale and social phobia scale. Internal consistency with Cronbach's alpha index was used to determinin the reliability. Based on results of confirmatory factor analysis 3 factors model of SBSA has fit partly. The overall reliability of scale was obtained 81% by Cronbach's alpha.

Conclusion: Statistical analysis showed that this scale can be used to measure self-beliefs related to social anxiety for the Iranian population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • self-beliefs related to social anxiety