پیش بینی کننده های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات اضطرابی شایع‌ترین اختلال در میان نوجوانان هستند.  هدف پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری بین متغیرهای باورهای فراشناختی، فرا نگرانی، راهبردهای کنترل فکر و اضطراب بر اساس مدل فراشناختی اضطراب و نگرانی (ولز، 1995، 1997) در جمعیت نوجوانان بود

روش : طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر سال اول، دوم و سوم دبیرستان شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 91-90 بود. نمونه آماری شامل 391 دانش آموز بود، برای انتخاب این نمونه از  روش نمونه‌برداری چند مرحله‌ای استفاده شد که از میان نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر کرمانشاه انتخاب شدند. در این پژوهش کلیه آزمودنی­ها در دامنه سنی 13 تا 19 قرار داشتند و پرسشنامه­های باورهای فراشناختی کودکان (MCQ-C)، پرسشنامه­ی فرا نگرانی (MWQ)، پرسشنامه کنترل فکر (TCQ) و سیاهه اضطراب صفت- حالت (STAI) را تکمیل کردند.

یافته‌ها: تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری تحلیل مسیر و کواریانس  نشان داد که با اندک تغییراتی در مدل پیشنهادی اولیه، مدل نهایی برازش خوبی دارد.   بر اساس مدل نهایی باورهای فراشناختی منفی، باورهای خرافه، تنبیه و مسئولیت، فرا نگرانی به طور مستقیم با اضطراب رابطه دارند. همچنین دو راهبرد کنترل فکر توجه برگردانی و تنبیه در رابطه‌ی بین باورهای فراشناختی منفی، نظارت شناختی، باورهای خرافه، تنبیه و مسئولیت، فرا نگرانی و علائم اضطراب در نوجوانان میانجی‌گری می‌کنند.

نتیجه گیری: بر اساس یافته­ها، پژوهش حاضر از مدل فراشناخت اضطراب و نگرانی حمایت می­کند و نشان می­دهد باورهایی که افراد در مورد پردازش افکارشان دارند و راهبردهایی که برای کنترل شناخت­هایشان به­کار می­برند، نقش مهمی در شروع و تداوم اضطراب دارد. بنابراین، تغییر باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر ناسازگارانه که افراد برای کنترل افکار ناخواسته­شان استفاده می­کنند، می­تواند در پیشگیری از تشدید و تداوم اضطراب مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive and Metacognitive Predictors of Anxiety in Adolescents

نویسندگان [English]

  • B Ghaderi 1
  • SH Mohammadkhani 2
  • H.R Hassanabadi 3
1
2
3
چکیده [English]

Introduction:Anxiety disorders are the most common disorders among adolescents. The purpose of this study was to assess structural relations between metacognitive beliefs, Meta worry, thought control strategies and anxiety symptoms in adolescents according to metacognition model of anxiety and worry (Wells, 1995, 1997).

Method:The study's research design  is descriptive- correlational .The study population consisted all of first, second and third grade high school of Kermanshah in 2013-2013 academic years. The sample consisted of 391 students that were selected by cluster sampling method. All of samples were in age range of 13-19 years old and completed Metacognitions Questionnaire for children (MCQ-A), Thought Control Questionnaire (TCQ), Meta Worry Questionnaire (MWQ) and State and Trait Anxiety Inventory (STAI).

Results:The data analyzed by Covariance and Path Analysis statistical tests which showed that negative metacognitive beliefs, superstition, punishment and responsibility (SPR) beliefs and Meta worry has direct relationship to anxiety. Also results released that punishment and distraction among subscale of thought control strategies mediate relationship between negative metacognitive beliefs, cognitive monitoring, SPR beliefs, Meta worry and anxiety.

Conclusion: Based on findings this study support metacognitive model of anxiety and worry and showed that beliefs that people have about their thought processes and strategies that they use for control of their cognitive system has important role in onset and maintenance of anxiety. Therefore, modification of metacognitive beliefs and maladaptive strategies to control of unwanted thoughts can be useful in prevention of intensifying and maintenance of anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : metacognitive beliefs
  • Meta worry
  • thought control strategies
  • anxiety symptoms
  • Adolescent