مقایسه‌ی اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد هیجان- مدار و واقعیت درمانی بر رضایت‌مندی زناشویی زوجین

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی شاخص مناسبی برای سنجش موفقیت در ازدواج است. افزایش این مولفه می­تواند ثبات یک زندگی را به همراه داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه‌ی اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بررویکرد هیجان ـ مدار با واقعیت درمانی بر تغییر سطح رضایت مندی زناشویی زوجین شهر مشهد انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه‌ی تحقیق شامل کلیه‌ی زوجین شهر مشهد بود که در سال 1391 در فرهنگسرای کودک و آینده ثبت نام کرده بودند. از این جامعه 24 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در سه گروه 8 نفری گماشته شدند. داده­ها توسط مقیاس رضایت‌مندی زناشویی انریچ جمع آوری شد.  مداخلات از طریق دو رویکرد هیجان ـ مدار به میزان 9 جلسه‌ی 2 ساعتی هفتگی و واقعیت درمانی به میزان 8 جلسه‌ی 2 ساعتی هفتگی اجرا شد. گروه کنترل در لیست انتظار بودند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از میانگین و انحراف معیار در سطح توصیفی و آزمون­ تحلیل کورایانس و آزمون تعقیبی بونفرونی انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین افراد گروه های آزمایش و کنترل در متغیر رضایتمندی زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین افراد دو گروه آزمایش هیجان- مدار و واقعیت درمانی از لحاظ نمره‌ی رضایتمندی زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد به هم پیوسته بودن اجزای روانی انسان (هیجان، شناخت، و رفتار) در یکسان بودن تأثیر این دو رویکرد بر رضایتمندی زناشویی تأثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal of Effectiveness and Comparison of Emotional-Focused Therapy (EFT) and Reality Therapy on Marital Satisfaction of Couples

نویسندگان [English]

  • M Borna 1
  • H Hasanabadi 2
  • B.A Ghanbari-Hashemabadi 3
چکیده [English]

Introduction: The marital satisfaction is appropriate index for assessing success in marriage. Increasing of marital satisfaction could be due to permanent life. The aim of this study was to compare of effectiveness of emotion-focused and reality group couple therapies on changing levels of couples' marital satisfaction in Mashhad city.

Method: The research method is pretest- posttest design with control group. The research population was all couples who attended academy of Child and Future in 2012. 24 subjects were selected voluntarily and were assigned into three groups of 8-subject randomly. The data collected by ENRICH scale. The Interventions were conducted by two approaches of EFT and RT on the two groups in 8-sessions of 2-hour weekly. The control group was in waiting list. Mean and standard deviation in statistical level and in inferential level ANCOVA and pairwise comparison Bonfroni tests were used to analyze data.    

Results: The results showed that there is significant difference between experimental groups and control group in marital satisfaction variable, but there is no significant difference between emotion-focused and reality therapy groups in marital satisfaction variable. 

Conclusion: It seems that connected of human's psychological components (emotional, cognitive and behavior) in uniformity of effect of these two approaches has had influence on marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • Emotion-Focused Therapy
  • couple therapy
  • group couple therapy
  • reality therapy