اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گروه روانشناسی بالینی، زنجان، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی (EST) بر اندیشناکی و شدت افسردگی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی انجام گرفت.

روش: در این مطالعه پیش‌تجربی، از طرح پیش-آزمون، پس-آزمون و پی گیری تک‌گروهی استفاده شد و از میان مراجعه‌کنندگان به مرکز مشاوره رهیار اسلام شهر، 11 نفر (7 زن و 4 مرد) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس آنها در 9 جلسه (هر هفته یک جلسه 90 دقیقه‌ای) تحت طرحواره درمانی هیجانی قرار گرفتند و برای ارزیابی پایداری اثرات درمانی در طول زمان، بیماران به مدت دو ماه مورد پیگیری قرار گرفتند. به منظور سنجش تشخیص افسردگی اساسی، شدت افسردگی و پاسخ‌های اندیشناک به ترتیب از مصاحبه ساختاریافته برای اختلالات محور یک (SCID)، پرسشنامه افسردگی بک-II (BDI-II) و مقیاس پاسخ‌های اندیشناک (RRS) استفاده شد. داده‌ها نیز با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی به طور معناداری منجر به کاهش شدت افسردگی (0001/0>p) و اندیشناکی (0001/0>p) می گردد و این کاهش در دروه پیگیری نیز پایدار بود.

نتیجه گیری:  بر اساس یافته‌های این پژوهش، طرحواره درمانی هیجانی به عنوان رفتار درمانی شناختی ، نوظهور می‌تواند برای کاهش شدت افسردگی و اندیشناکی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی  به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Rumination and Severity of Depression in Patients with Major Depressive Disorder

نویسندگان [English]

  • M Rezaei 1
  • E Ghadampur 2
  • M Rezaei 3
  • R Kazemi 4
چکیده [English]

Introduction: Present study was conducted to examine effectiveness of emotional schema therapy (EST) on rumination and severity of depression in patients with major depressive disorder.

Method: Pretest and post-test design and single group follow up was used in this pre-experimental study. 11 patients (7 women and 4 men) who had attended to Rahiar clinic were selected by convenience sampling method. They participated in 9 sessions (every week of 90-minute session) of emotional schema therapy and patients were followed for two months to assess the sustainability of the effects of treatment over time.

In this study depression, In order to assess major depression, severity of depression and rumination were assessed by using structured clinical interview for DSM-IV-TR (SCID), Beck Depression Inventory-II (BDI-II) and Ruminative Response Scale (RRS) respectively. Data was analyzed by using  repeated measures analysis of variance.

Results: Results showed that emotional schema therapy (EST) has reduced severity of depression (p<0/0001) and rumination (p<0/0001) significantly and this reduction was consistent in follow up period.

Conclusion: Based on research's findings, emotional schema therapy (EST) as new cognitive behavioral therapy can be used to decrease severity of depression and rumination in patients with major depression

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional schema therapy
  • major depressive
  • severity of depression
  • rumination