اثربخشی نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی بر علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) دوره بزرگسالی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، یکی از اختلالات روانی-عصبی شایع در افراد است، که در طفولیت شروع شده؛ تا بزرگسالی ادامه یافته و در ابعاد مختلفی از زندگی فرد نظیر زندگی شخصی، تعاملات اجتماعی، زندگی حرفه ای، عملکرد اجرایی نظیر حافظه فعال، تمرکز و سایر ابعاد عملکردی فرد اختلال ایجاد می­کند. مطالعات متعددی در خصوص درمان این اختلال از جانب مولفان مطرح گردیده است، با توجه به فقدان مطالعاتی که اثر بخشی نوروفیدبک را همراه با تکالیف شناختی رایانه ای در کاهش نشانه های بیش فعالی در گستره بزرگسالی در ایران مورد بررسی قرار داده باشد، مطالعه کنونی شکل گرفته است. هدف، بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی رایانه ای در کاهش نشانه های نقص توجه و تمرکز در بزرگسالان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود.

روش: طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی که به کلینیک آتیه در شهر تهران مراجعه کردند، تشکیل دادند؛ که از بین جامعه آماری فوق 2 گروه 8 نفره، یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل، با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه اضطراب بک، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اختلال نقص توجه/بیش فعالی بزرگسالی بارکلی، آزمون IVA  و آزمون سنجش علائم حیاتی سیستم عصبی مرکزی. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آماری یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی رایانه ای، منجر به کاهش معنادار نشانه های نقص توجه و تمرکز در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل گردید.

نتیجه­گیری: با توجه به یافته ها، نوروفیدبک همراه با تکالیف شناختی رایانه ای، در کنار سایر روش های رفتاری– شناختی می تواند باعث کاهش علائم نقص توجه و تمرکز در بزرگسالان دارای اختلال ADHD گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Neurofeedback with Cognitive Tasks on Attention Deficit / Hyperactivity (ADHD Symptoms) in Adulthood

نویسندگان [English]

  • A, Madani 1
  • L Heydari-nasab 2
  • H Yaghoubi 2
  • R Rostami 3
چکیده [English]

: Attention deficit / hyperactivity disorder is one of the most common neuro-psychiatric disorders which started in childhood and continues into adulthood and causes problems in various aspects of life such as; personal, social, professional life, executive functioning, including working memory and concentration.Several studies regarding the treatment of this disorder have been proposed by the authors; current study formed due to lack of studies about effectiveness of neurofeedback with computer-based cognitive tasks on reducing symptoms of ADHD in Iranian adults.The study's aim was to evaluate effectiveness of neurofeedback with computer-based cognitive tasks on reducing symptoms of ADHD in adults.

Method: The research design was quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The study population included adults with attention deficit/hyperactivity disorder that referred to Atieh clinic in Tehran. Among the statistical population, 8 patients in 2 groups, one experimental group and one control group of patients was selected based on convenience sampling method. The research instruments were the Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, and Inventory adult attention deficit / hyperactivity disorder of Barkley, IVA test and CNSVS test. Data were analyzed by SPSS software and U Mann-Whitney. The independent t-test, Wilcoxon and Kruskal-Wallis test was also used for complementary results.

Results: The result showed that neurofeedback resulted is significant in reduction in of attention deficit and hyperactivity symptoms in the experimental group compared with the control group.

Conclusion: According to results, neurofeedback with computer-based cognitive tasks can reduce symptoms of ADHD in adults.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neurofeedback
  • studies
  • neurofeedback with computer-based cognitive tasks
  • Adult attention deficit/hyperactivity disorder